Nuorten tulojen puuttuminen ja vastuuttomuus ovat syynä siihen, miksi monetkaan laitokset eivät tarjoa lainaa näin nuorille

Tietojen ajantasaisuus on tutkimukselle entistä tärkeämpää, sillä yhä useammat lapset kokevat lapsuutensa aikana perherakenteen muutoksia. Kuolleisuuserot eivät rajoittuneet vain kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten muita korkeampaan kuolleisuuteen. Sosiaalisten tekijöiden merkitys vaihtelee eri kuolemansyiden välillä ja väestöryhmittäiset kuolleisuuserot näyttäytyvät sitä jyrkempinä, mitä suurempi osuus kokonaiskuolleisuudesta on voimakkaasti yhteydessä sosiaalisiin tekijöihin. Samoin Vihreät päätyivät esittämään tulevalle vaalikaudelle opintorahaan tuntuvaa korotusta ja opiskelijoiden perustuloon siirtämistä vasta myöhemmässä vaiheessa. Kuolleisuus on jakautunut epätasaisesti myös vanhempien sosiaalisen aseman mukaan. Useimmilla nuorista sosiaaliturvaetuudet muodostavat merkittävän osan toimeentulosta. Elinolot ja kuolleisuus -aineisto. Karkeasti sanoen opintojen ulkopuolella olevat nuoret, kotiäidit ja tuoreet maahanmuuttajat ovat päättäjien näkökulmasta sosiaaliturvan uudistamisen kinkkisimpiä ryhmiä. Turvallinen elämä lapsille ja nuorille. http://www.stat.fi/til/ksyyt/index.html. Vanhempien sosiaalinen asema on yhteydessä lasten kuolleisuuteen Aikuisväestöön ja imeväisikäisiin verrattuna lasten ja nuorten väestöryhmittäisiä terveys- ja kuolleisuuseroja on tutkittu vähän, mikä selittyy osin käytettävissä olevien aineistojen puutteella. Puolueet ovat kuitenkin usein hyvin epämääräisiä sen suhteen, minkälaisia “kannustimia” heidän malleissaan olisi opintojen ulkopuolella oleville nuorille. Olemme itsenäisen Suomen historiassa ensimmäistä kertaa tilanteessa, jossa eläkeikäisten ihmisten elintaso kasvaa nuoren ikäpolven elintason laskiessa. Nuoren sukupolven pienituloisuus vaikuttaa kaikkeen. Epämääräisyys on ymmärrettävää, sillä puolueet pyrkivät esittämään kustannusneutraaleja ja realistisia malleja. Se, että tämän päivän nuorilta vaaditaan ja odotetaan samanlaisia elämänvalintoja kuin aikaisempien sukupolvien edustajat ovat itse tehneet on kummallista. Puhumattakaan siitä, jos opintotuesta järjestelmänä luovuttaisiin ja opiskelijat siirrettäisiin helposti tuplasti opintorahaa suuremman perusturvaetuuden piiriin. Perhetaustaan liittyvien kuolleisuuserojen kaventamiseksi olisi tärkeää, että ehkäisevien toimenpiteiden toteutus tavoittaisi erityisesti pienituloisten, vähemmän koulutettujen ja yhden vanhemman perheet.   Opiskelijoiden pääasiallinen etuus opintotuki on jo vuosia ollut merkittävässä myllerryksessä.

Nuorten aikuisten tulojen kehitys 2008–2016 : Suomi

. Jos etuuksien käyttöä tarkastellaan vuositasolla, prosentti on suurempi. Kuolleisuuserojen tarkastelu ei anna kokonaiskuvaa lasten ja nuorten väestöryhmittäisistä terveyseroista, mutta on varsin todennäköistä, että korkeimman kuolleisuuden ryhmissä esiintyy muita runsaammin myös vähemmän vakavia vammoja ja terveyshaittoja. Sosiaaliturvan uudistuksesta käytävässä keskustelussa nuorten aikuisten muuttunut taloudellinen tilanne ei kuitenkaan näy eikä kuulu. Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Ja samalla ihmettelemme, miten syntyvyys laskee. Yleistä tutkimusta pitkittyneestä köyhyydestä ja niukkuudesta kuitenkin on. Eli: nuoret ovat merkittävä edunsaajaryhmä, mutta nuorille maksettavat etuudet ovat yleensä muita perusturvaetuuksia pienempiä. Nuorten aikuisten köyhyys ei ole enää kandivaiheen opintoihin liittyvä romantisoitava nuudelinhuuruinen elämänvaihe, vaan aito yhteiskunnallinen ongelma. Pienituloisuudesta on tullut monelle nuorelle aikuiselle pitempiaikainen elämänvaihe: tulojen niukkuus jatkuu pitkälle yli kolmenkympin. Maksamatta jättäminen on varma tapa saada huomattava summa kuluja hoidettavaksi ja pahimmillaan niistä ei edes selvitä. Pienituloisuus ja pitkään jatkunut niukkuus vaikuttaa nuoren kykyyn ja mahdollisuuksiin tehdä valintoja koulutus- ja työpaikoista, asuinpaikasta, perheellistymisestä aina ensiasunnon hankkimiseen asti. Esimerkiksi työmarkkinatukea ei saa ilman opiskelupaikan hakemista. Tämä tekee nuorten toimeentuloon liittyvistä lupauksista melkoista käsienheiluttelua. Aineiston tiedot vanhemmista perustuvat lapsen kanssa asuviin vanhempiin, joten tietoja uusperheissä ja yhden vanhemman perheissä asuvien lasten mahdollisista etävanhemmista ei ollut käytettävissä. Vielä epäselvemmäksi puolueiden ohjelmajulistukset menevät opiskelijoiden kohdalla: esimerkiksi Keskusta päätyy toteamaan, että opiskelijat siirrettäisiin puolueen “kannustavan perustulon malliin” keskipitkällä aikavälillä. Vanhempien ero, uudet liitot ja työttömyysjaksot voivat aiheuttaa merkittäviä muutoksia myös kotitalouden tuloihin.

Nuorten tulojen ja toimeentulon palapeli

. Vanhempien koulutustaso määriteltiin perheen korkeimmin koulutetun vanhemman mukaan ja kotitalouden jäsenten lukumäärään suhteutetut valtionveronalaiset tulot jaettiin vuosittain viidenneksiin. Myöhemmässä teini-iässä tyttöjen ja poikien itsemurhat nousevat suurimmaksi yksittäiseksi kuolemansyyksi liikennetapaturmien jälkeen. Suomessa lasten ja nuorten tautikuolemien taustalla on moninainen kirjo kuolemaan johtaneita sairauksia. Käsienheiluttelu ei kuitenkaan riitä. Opiskelijat ovat ainoa väestöryhmä, jota velvoitetaan ottamaan lainaa viimesijaisen toimeentulon turvaamiseksi. Samalla sukupuolten ja ikäryhmien väliset erot kuolleisuudessa ovat jossain määrin kaventuneet. Teini-ikäisistä lapsista taas suurempi osa on ehtinyt kokea perherakenteen muutoksia. Creator Hub Plans & Products Nuorten aikuisten pienituloisuus on pitkittynyt muutamasta opiskeluvuodesta pitkälle aikuisuuteen asti. Tästä samasta syystä toimeentulotuki on etuutena myös yhteiskunnalle edullinen; sen taso on heikko ja se leikkautuu lisäansioiden mukana jyrkästi. Kuolleisuustietojen luotettavuus ja kattavuus tarjoavatkin vakaan perustan muiden terveyserojen tutkimukselle ja auttavat tunnistamaan riskiryhmiä, jotka voisivat eniten hyötyä ehkäisevistä toimenpiteistä. Pienikin taloudellinen takaisku voi viedä kaikki voimat sekä toimintakyvyn. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston lisäksi tiedot perustuvat Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston pitkittäisaineistoon pohjautuvaan Elinolot ja kuolleisuus -aineistoon, johon on yhdistetty yksilö- ja kotitalouskohtaisia tietoja useista eri rekistereistä. Nuorten tulojen puuttuminen ja vastuuttomuus ovat syynä siihen, miksi monetkaan laitokset eivät tarjoa lainaa näin nuorille. Kuolleisuus on äärimmäisin terveyden mittari, ja esimerkiksi yhtä tapaturmaista kuolemaa kohden hoidetaan moninkertainen määrä vakavuudeltaan eriasteisia vammoja ja myrkytyksiä.  Elämän realiteetit kun ovat muuttuneet pelkästään viimeisen vuosikymmenen aikana niin merkittävästi. Ryhmiä, joiden itseohjautuvuuteen ja aktiivisuuteen ei luoteta. Opiskelijat eivät siis ole oikeutettuja toimeentulotukeen pienituloisuutensa perusteella, jos opintotuen lainantakausta on jäljellä.

Nuorten taloudellinen huono-osaisuus by Tietoanuorista - Issuu

. Tilastokeskuksen käyttämästä kuolemansyyluokittelusta poiketen alkoholimyrkytykset on tässä luettu tapaturmaisten kuolemansyiden eikä tautien joukkoon.  Kaikkien mallien tavoitteena on myös vähentää toimeentulotukiriippuvuutta ja saada edunsaajia nykyistä paremmin ensisijaisten perusetuisuuksien piiriin. Pitkään jatkuvan pienituloisuuden vaikutuksia nuoriin on tutkittu hyvin vähän. Lapsuudentutkimuksen näkökulma taloudelliseen eriarvoisuuteen. Tämä johtuu nuorille yleisistä elämäntilanteista, kuten opiskelusta ja perheellistymisestä, mutta myös pitkittyneestä työtulojen vähyydestä tai puuttumisesta kokonaan. Sosiaaliturvan uudistamista käsittelevässä keskustelussa aihetta ei voida ohittaa vain olkia kohauttamalla. Nuoret ovat ainoa väestöryhmä, jonka käytettävissä olevat tulot ovat laskeneet viimeisen vuosikymmenen ajan. Väkivaltaisten kuolemien taustalla on niin ikään vahvoja yhteyksiä vanhempien sosiaaliseen asemaan, mutta varsinkin lapsilla väkivaltaiset kuolemat ovat niin harvinaisia, että merkitys kokonaiskuolleisuudelle jää pieneksi. Social Determinants of Mortality from Childhood to Early Adulthood. Kuolema nuorella iällä on muuttunut vauraissa maissa entistä harvinaisemmaksi. Se joka väittää, ettei tällaisella muutoksella väestönryhmien taloudellisessa horisontissa olisi merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia, ei ole tainnut kiinnittää yhteiskunnallisiin liikehdintöihin maailmalla kovinkaan paljon huomiota. Jos sosiaaliturvaa halutaan uudistaa kustannusneutraalisti, tulisi rahat nuorten ja opiskelijoiden toimeentulon parantamiseksi löytää joltain muulta edunsaajaryhmältä. Nuoret saavat useimmiten opintotukea, mutta myös toimeentulotuen pitkäaikainen käyttö on nuorilla muita ikäryhmiä selkeästi yleisempää.

Nuorten aikuisten tulot junnaavat paikallaan Helsingissä.

. Väestöryhmien välisissä kuolleisuuseroissa ei havaittu olennaisia eroja sukupuolten välillä, joten kuolleisuusluvut on laskettu tytöille ja pojille yhdessä. Sarjan ensimmäisen osan löydät täältä. Vanhempien avoliiton näyttäytyminen riskitekijänä vain nuorilla saattaa osin liittyä perheiden elämänvaiheiden erilaisuuteen. Varhaisnuoruus saattaa lisäksi olla elämänvaihe, jossa perhetaustoiltaan erilaisten lasten elintavat ja elinympäristöt ovat turvallisuusriskeiltään varsin samankaltaisia. Tämä blogi on toinen osa sosiaaliturvan uudistamista käsittelevässä blogisarjassa.  Pienituloisesta nuoresta pariskunnasta tulee lapsiperheköyhyydestä kärsivä perhe. Kun tulot ovat niukassa, menee arjessa valtavasti aikaa selviytymiseen. Lähde: Helsingin yliopisto, Tilastokeskus.

Kommentit