Muuttuvan markkinan aikana työpaikka voi mennä helposti alta, tai yhtäkkinen hätä vie varoja enemmänkin

Edes globalisaatio ja kilpailun kansainvälistyminen eivät aiheuta yhtä suuria paineita yritysten uudistumiselle. Koska varautuminen ”kaikkeen” ei ole mahdollista, tulee huomio kiinnittää kyvykkyyksiin, joilla kisassa pärjää. Tässä asemoidaan tuote ja koko yritys ja lähdetään esittämään tarinaa analyytikoille ja muille vaikuttajille. AI brings with it new business opportunities, risks, responsibilities and insights - all of which require a new approach to leadership.” kirjoittaa näkemyksellisesti tekoälyn johtamiselle asettamista uusista haasteista. Kuten Hannele Seeck kuvaa kirjassaan Johtamisopit Suomessa, voimistui uusi Innovaatioparadigma jo viime vuosisadan lopulla vallitsevana johtamisoppina. Business Technology Roadmaps: Strategian toimeenpanon johtaminen ennustamisen ja valikoitujen ohjaustoimenpiteiden kautta.

Suomen arkeologinen seura | Julkaisut | Muinaistutkija.

. Epävarmuus liittyy itse päätöstilanteeseen eli nykyhetkeen. Niillä kaikilla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joten sopivan sekoituksen löytämiseen ja sen optimointiin kannattaa käyttää hieman aikaa ja energiaa.

Challenge Finland – Tekes

. Alkuvaiheen menestyksen jälkeen yrityksen hallituksella on edessään kriittinen ja usein vaikea tehtävä.

Uusi integroitu organisaatioyksikkö.

5 Kyvykkyydet – Johtaminen digitaalisessa murroksessa

. Kuten edellä ohjausryhmien kohdalla, myös CDO:n roolin määrittely on syytä tehdä huolellisesti kaikki tilannetekijät huomioiden. Nora Kivisalo.Shamaaniajoitus. Ja jos kirjoittajia on uskominen, ovat tällaiset yritykset ylivoimaisessa kilpailuasemassa suhteessa lähtötelineisiin jämähtäneeseen yritykseen. Toimialojen rajat murtuvat. Usein kyse on arvoketjun toimijoiden roolien uudelleen organisoinnista. Yrityksen kilpailukykyyn vaikuttavat monet asiat, mutta asiakaskokemuksen laatu on varmuudella sen kovaa ydintä. Menestys vaatii nopeaa, tehokasta ja systemaattista oppimista ja tämän oppimisen johtamista. Tuhdin alun jälkeen tyypillinen johtamisopin kirja siirtyisi täydentävään ja kertaavaan ”diipadaapaan”. Lyhyellä aikavälillä kyse on erottautumista tukevien kyvykkyyksien mahdollistamisesta, pitkällä aikavälillä uusiutumisen edellytysten luomisesta. Digitaalinen Mestari suunnittelee asiakaskokemuksen kokonaisvaltaisesti. Se tietää mitä asiakkaat tekevät sekä missä ja miksi he niin tekevät. Strategian, sen liiketoimintamallin ja tavoitellun tuotteen, oletusten/hypoteesien todentamiseksi tulee Riesin mukaan tehdä jatkuvia kokeita markkinassa. Hanna-Maria PellinenAjankohtaista: Uutisia meiltä ja maailmalta: Hanna-Maria Pellinen.Muinaistutkijan näyttelykalenteri. Tuottavuuden varmistamiseksi joudutaan tekemään valintoja ja kompromisseja. Optimaalinen toteutustapa on siis vahvasti tilannesidonnainen ja päätös oikeasta toteutustavasta on kriittinen askel. Strategia edustaa niitä oletuksia ja valintoja, joilla pyritään synnyttämään arvoa asiakkaille ja kasvattamaan yritystä. Hannu Takala.Matkakertomus: Poznarun soitinmuseo - katsaus soitinten vaiheisiin sekä puolalaiseen musiikkiarkeologiaan. Liiketoiminnan uudistamisen eturintama, jossa haetaan ja kokeillaan uusia tapoja asiakasarvon tuottamiseksi ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Päätöksenteon laatu riippuu monista asioista Kun oikeat asiat päätettäviksi on löydetty, riippuu päätöksenteon laatu edelleen monista asioista. Esa Hertell.: Muinaissuomalaiset Pohjanmerenmantereella: MeZolith. Tiina Äikäs.Ajankohtaista: Kotimaan näyttelyitä ja tapahtumia.Ajankohtaista: Kansainvälisiä seminaareja ja myönnettyjä apurahoja. Esimerkkinä tästä alustatalous, jossa sekä asiakasarvon luominen että kilpailukyky määräytyvät ekosysteemissä yksittäisen toimijan sijaan. Prosessien digitalisaatiossa ei tietenkään ole mitään uutta, sillä tietokoneistuminen alkoi jo kymmeniä vuosia sitten. Muuttuvan markkinan aikana työpaikka voi mennä helposti alta, tai yhtäkkinen hätä vie varoja enemmänkin. Mervi Suhonen.Kirjaesittely: Keihäänkärkiä myöhäisrautakautisessa yhteiskunnassa. Teknologiayrittäjänä Steve Blank oppi varhain joukon menetelmiä, joilla tuotteita kehitetään. Työssä tarvitaan hyviä välineitä ja vahvoja menetelmiä. Lisääntyneen kompleksisuuden ja dynamiikan myötä hallitustyön merkitys strategisen johtamisen välineenä korostuu entisestään. Liiketoimintamallin lisäksi murtuu usein myös arvoketju. Tuon jälkeen nopeasti yleistyneet matkapuhelimet lisäsivät liikkuvuutta ja paransivat viestintää. Mistä yrityslainaa voi saada?. Hyvää tarkoittavat yrityksen keskijohdon edustajat käynnistävät mielellään kaikenlaisia digihankkeita. Mika Lavento & Mervi Suhonen: Kivikauden tutkimuksen uudisraivio. alalaji on peura ajovaloissa. Vaihtoehtojen tunnistaminen ja valintojen tekeminen vaatii strategiatyötä. Digitaalinen Mestari hyödyntää digitaalisia tekniikoita saavuttaakseen ja kohdatakseen asiakkaansa. Myönnettävä laina ei myöskään aina ole järjestelmän mukainen teoreettinen 90 % asunnon hinnasta. On ilmeistä, että moderni liiketoimintaympäristö suosii oppimisen koulukunnan mukaista lähestymistapaa ja perusasennetta. Koska kertyvä oppi tulee vahvasti vaikuttamaan lopulliseen tuotteeseen, on tuotteen kehittäminen aina rajattava vain siihen, mikä mahdollistaa seuraavien kokeiden läpiviennin ja näistä oppimisen. Antti LahelmaHaastattelu: Professori emeritus Unto Salo. Vaaditun vaikutuksen synnyttäminen vaatii taas herkkyyttä ja oppimista, ei muualta opittujen markkinointikäytäntöjen suorittamista. However, it’s dangerous for today’s leaders to consider AI as just another technology. Tämän prosessin määrittely ja kuvaus on perusta, jonka päälle voidaan sitten kuvata Business Technology Model ja siihen kytkeytyvät päätöksenteko ja toimeenpano. Se on proaktiivinen aloitteiden tekijä muiden työstämien selvitysten reaktiivisen siunaajan sijaan. business -suhteen ruotimiseen ja siihen kytkeytyviin parannuskeinoihin. Menetelmän ydin on, että kukin yksikkö tai osasto johtaa yrityksen missiosta oman konkreettisen kuvauksen yksikön tehtävästä ja tavoitteesta. Lukuisten case-esimerkkien läpikäynti tarjoaa ruokaa ajatuksille, mutta vahvasti tilanteesta riippuvan ratkaisun aineksiksi niistä ei ole. Siksi myös viitekehyksen soveltaminen on aina tilannekohtaista. Ainakin karkeat mokat tulisi välttää vaikka välillä vähän tyrskyäisikin. Vaiheessa tulee kyetä asettamaan tavoitteita, jakamaan vastuita ja johtamaan toimintaa ilman että kaikkeen puututaan itse. Kotimaiset mediatalomme ovat jo joutuneet kivuliaasti kokemaan, mitä tuo cocktail tuo tullessaan. Tyypillisiä päätöksiä ovat lisäsatsaukset johtamiseen, osaamiseen, prosesseihin ja välineisiin. Pikavippi tulisi ottaa vain silloin, jos olet varma, että voit maksaa lainan takaisin kokonaisuudessaan eräpäivän sisällä. Merkittävänä täytyy myös pitää havaintoa, että Lean startup teoria ja menetelmät soveltuvat niin aloitteleviin yrityksiin kuin olemassa olevien yritysten uuden liiketoiminnan synnytykseen. Kuten tunnettua, riippuu digitaalisen murroksen eteneminen toimialasta. Sen tulee varmistaa, että yrityksen johto kykenee viemään läpi kasvun seuraavan vaiheen. Käytetty malli tarjoaa selkeät etapit tuotteen kehittämiselle. Sanna Lipponen, Mervi Suhonen & Tiina Äikäs.Sārnate: living by a coastal lake during the East Baltic Neolithic. Tarvitaan aimo annos systematiikkaa, kurinalaisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Liisa arkeologian ihmemaassa.Hannu-Matti Wahl: Arvostelu. Vahvan alun jälkeen punainen lanka katoaa paradoksien kautta kuvattuihin pistemäisiin havaintoihin. Hus & Gård.Hilkka Oksala: Arvostelu. White Paper ei mene näin pitkälle yksityiskohtiin, vaan tyytyy kuvaamaan karkean tason agendan eli päätöksiin kytkeytyvät teemat. Blank esittelee lukuisia start-up yrityksen sudenkuoppia, jotka esitetyt menetelmät auttaa välttämään. Mutta huivi silmillä ei silti pidä lähteä lonkalta ammuskelemaan – voi osua varpaisiin. Se kuvaa asioita, joita ei varmuudella tiedetä. Kytkennän Business Technology aiheisiin – strategiaan, portfolioon ja roadmappiin – tulisi olla lyhyt ja konkreettinen. Manninen.Keskustelua: Pullin tyypin nuolenkärjet. Digitalisaatio saattaa muuttaa niiden roolia ja ehkä tehdä osan niistä tarpeettomiksi, mutta paljon voidaan myös säilyttää. Periaatteessa myös 18-vuotiaat saavat hakea itse lainaa. Muuttuvan markkinan aikana työpaikka voi mennä helposti alta, tai yhtäkkinen hätä vie varoja enemmänkin. Saman tien on huomattava, että vaikka nyt ollaankin siinä transformaation ”teknologiaulottuvuudessa”, ei teknologia itsessään ole kiinnostuksen kohde. Kun kuitenkin start-up yritysten epäonnistumiset harvoin liittyivät tuotteen tai teknologian puutteeseen vaan sen sijaan asiakkaiden tai niiden ymmärtämisen puuttumiseen, koki Blank että kuvassa oli jotakin pahasti pielessä. Ollaan päädytty tekemään se kaikkein suurin valinta: geneerinen strategia. Tässä yhteydessä ei anneta edes vinkkejä parempiin tiedonlähteisiin vaikkapa Eric Riesilta tai Steve Blankilta. Kilpailukentässä yhdistyy osaltaan kaikki edellä mainitut. Enenevissä määrin kyse ei enää ole kustannustehokkuudesta, vaan ratkaisevan tärkeiden kyvykkyyksien ja erottautumistapojen mahdollistamisesta. Yksi varsinkin suuriin organisaatioihin helposti pesiytyvä päätöksenteon ongelma on se, että epävarmuuden vähentämiseksi teetetään aina vain uusia selvityksiä, analyyseja ja laskelmia. Pidä mieli avoimena – data voi paljastaa liiketoiminnasta myös täysin odottamattomia asioita. Hintajohtajaksi itsensä mieltävän yrityksen viritystila tuottaa kustannustietoisuutta kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla. Visio on oikea väline tähän tarkoitukseen. Kyse on ajattelun ja päätöksenteon menetelmistä. Jälleen kerran Blank palaa siihen, miten myös osastokohtaiset missio-kuvaukset riippuvat yrityksen markkinatyypistä. Sopiva annos malttia ja harkintaa auttaa myös. Blank tarjoilee vain pientä, start-up lähtöistä, tarkennusta Mooren menetelmiin. Ensiksi mainittu assosioituu mahdollisuuksiin, tekemiseen ja johtamiseen – jälkimmäisen liittyessä muutoksiin, riskeihin ja valintoihin. Ilman sitä tuloksena on vain rahan ja inhimillisten voimavarojen tuhlausta.

Fondia

. Yrityksen ja sen organisaation toimintaa leimaa yhtenäisyyden ja yhdenmukaisuuden puute.Hukattu strategia: Opitaan pois täysin pätevästä ja käyttökelpoisesta strategiasta. Tavoitteena on löytää asiakas tavoitellulle tuotteelle ja pyrkiä vahvistamaan, että ongelma, jonka tuote ratkaisee, on löydetylle asiakkaalle tärkeä ja arvokas. Näin luodaan edellytykset pienille ja vähän isommillekin innovaatioille. Asiakaskokemuksen ottaminen käsittelyn keskiöön on luontevaa varsinkin kuluttajaliiketoiminnassa. Kun nämä yhdistetään karkeisiin arvauksiin kustannuksista ja aikataulusta päästään jo laskelmiin, jotka etäisesti muistuttavat liiketoimintasuunnitelman talousarviota. CIO:lla ei puolestaan tahdo kärsivällisyys riittää, koska liiketoiminnan tarpeet tuntuvat vaihtuvan vuodenaikojen myötä, mikä ei istu lainkaan IT-infran kehittämisen viiveisiin ja kustannuksiin. Pieteetillä tehtyihin suunnitelmiin ja tarkkoihin analyyseihin sokeasti luottava yritys ei ole strategisesti ketterä – ja ilman ketteryyttä ei tämän päivän ympäristössä pärjää. Oli vain ajan kysymys koska oppeja sovellettaisiin käynnistyvään liiketoimintaan, jossa nimenomaan tulee kyetä luomaan ja oppimaan uutta. Neuvottomuus Sokeudesta yli päässyt yritys on hereillä. Kehitysvaiheessa lopetetaan löpinät ja käydään töihin. Kuitenkin yhä useampi yritys elää jatkuvien muutosten keskellä, jossa oppiminen ja uusiutuminen on myös pidemmän aikavälin kasvun ja kannatavuuden edellytys. Janne Ikäheimo.Keskustelua: Torinon käärinliina Turussa. Digitalisaation murtaessa koko arvoketjun, ei liiketoimintamallin pieni päivitys riitä välttämättä alkuunkaan. Hannu Takala.Keskustelua: Arkeologit idässä, kommentti Eva Ahlin arvioon. Tähän tarpeeseen ei Blank enää tarjoa vastauksia, vaan päinvastoin myöntää, että on suuri haaste yhdistää skaalausvaiheen systemaattisuuden tarve ja se tosiasia, että jo skaalauksen rinnalla tulee kyetä jatkamaan oppimista ja uuden luontia. Vaikka sen verkkokaupan voikin ostaa kaupan hyllyltä, on johtaminen yrityksen sisäinen asia. Varsinkin työstön alkuvaiheessa ovat laadulliset tarkastelut määrällisiä analyyseja tärkeämpiä. Suuret muutosohjelmat voivat epäonnistua monista syistä, mutta yksi tyypillisimmistä on etenemisen hyytyminen – losing the momentum. Tulkintaa neuropsykologian ja maalausten sijainnin valossaV.-P. Tällainen voi olla esimerkiksi ennakoivaan huoltoon perustuva palvelu

Kommentit