Muita ehtoja voi olla esimerkiksi taloudellinen tilanne, tai aikaisemmat merkinnät luottotiedoissa

Nimensä mukaisesti yksityislaina tai pienlaina on yksityisen henkilön henkilökohtaiseen tarkoitukseen lainattua rahaa. Nämä käsittelivät tekijänoikeuslakia, avioliittolakia, ruotsin kielen valinnaisuutta ja energiatodistuslakia. Keräysaika vaihtelee kahdeksasta päivästä yhdeksään kuukauteen. Sisällöllisen kansalaisaloitteen merkitys Unkarissa on jäänyt vähäiseksi. Aloiteoikeus on osoitettu kyseessä olevan maan äänioikeutetuille kansalaisille. Ennen hyväksyntää puhemies voi pyytää parlamentin lainsäädäntövaliokunnalta lausunnon aloitteesta. Tämä tarkoittaa, että et tarvitse muita lainan takaajaksi, eikä sinulla tarvitse olla omaisuutta vakuudeksi. Esimerkiksi uskontoja ja katsomuksia koskeva Yhdenvertainen Suomi -aloite sisälsikin ehdotuksen mm. Saat selville sinulle tarjottavan korkotason täyttämällä lainahakemuksen loppuun ja hakemalla lainatarjouksia. Aloitteen vireillepanijoita edustava valtuutettu ilmoittaa, tapahtuuko allekirjoittaminen kaikissa kunnissa vai vain osassa niistä. Aloite voi koskea voimassa olevan lainsäädännön muuttamista tai kumoamista taikka kokonaan uuden lain säätämistä jostakin asiasta. Aikaa allekirjoitusten keräämiselle on kolme kuukautta. Sisällöllisessä kansalaisaloitteessa on yleensä kyse lainsäädäntöaloitteesta. • Pienlainojen hinnat ovat usein kalliita, eikä näkyvillä olevat luvut välttämättä kerro lopullisista kustannuksista. Seuraava tarkastelu kohdistuu pelkästään parlamenttikäsittelyyn johtavaan sisällölliseen kansalaisaloitteeseen, johon ei siis liity kansanäänestysmahdollisuutta. Parlamentti tutkii siten aloitteen käsiteltäväksi ottamisen edellytykset vasta sen jälkeen, kun allekirjoitukset on jo kerätty.

Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015 - Ajantasainen.

. Tämä tarkistetaan henkilötodistusten kopioista, jotka allekirjoittajien pyydetään lähettämään. Kauttamme voit tarkistaa saisitko pienempää korkoa lainallesi. Ole siis tarkkana verratessasi lainojen hintoja. Tarkastetut listat toimitetaan liittokanslerinvirastoon, jossa todetaan virallinen keräystulos.   Vuosien varrella on tehty useita lakimuutoksia, jotka ovat asettaneet tiukempia vaatimuksia luotonantajille. Merkitsemisajan päätyttyä viranomaiset toteavat pätevien allekirjoitusten lukumäärän ja ilmoittavat sen oman alueensa vaaliviranomaiselle, joka puolestaan vahvistaa tiedon ja välittää sen liittovaltion keskusvaalilautakunnalle. Tarkastelu kohdistuu eurooppalaisiin kansalaisaloitejärjestelmiin. Samoin hylkääminen voi seurata siitä, että sama asia on edustajainhuoneessa tai senaatissa parhaillaan käsiteltävänä tai että aiemmin samoilla valtiopäivillä on käsitelty samansisältöinen aloite. Kunta- ja kantonitasolla kansalaisaloite on käytettävissä myös muun tasoisten lainsäädäntömuutosten ehdottamiseen. Lainaa haetaan lainanantajilta ja sopimus luodaan näiden yritysten kanssa. Henkilökohtaisiin käyttötarpeisiin tarkoitettu pienlaina voi siis mahdollistaa unelmiesi lomamatkan tai upean remontin toteuttamisen. Aloiteoikeus on äänioikeutetuilla Puolan kansalaisilla.

Asunto-osakeyhtiölaki 1599/2009 - Ajantasainen.

. Saat lainatarjouksia hakemuksesi perusteella ja on mahdollista hakea lainaa ilman vakuuksia. Aloitteen voivat tehdä vaaliluetteloon merkityt täysi-ikäiset Espanjan kansalaiset. Aloitteen virallinen käsittely alkaa siitä, kun se on toimitettu parlamentille. Perustuslain arviointihankkeen yhteydessä on harkittava kansanaloitejärjestelmän käyttöönottoa. Muissa maissa aloitteen vireillepanijat voivat laatia lainsäädäntöaloitteen myös yleisempään, toimenpidealoitteen kaltaiseen muotoon. Vain pieni osuus aloitteista on johtanut lainsäädäntötoimiin. Aloiteoikeuden piiriin kuuluvat kuitenkin myös sellaiset lainsäädäntöasiat, joilla on vaikutuksia valtion talousarvioon.   Jotta saisit parhaan hyödyn pienlainoista ja välttyisit mahdollisilta ikäviltä yllätyksiltä lainaa ottaessasi, harkitse lainatarpeitasi ja tutustu huolella eri vaihtoehtoihin. Kyse on luonteeltaan sisällöllisestä kansalaisaloitteesta. Tämä ei sido sinua mihinkään, mutta näet helposti millaisilla ehdoilla saat lainaa.  Usein mainostetaan pienlainojen nimelliskorkoa, joka voi olla vain muutama prosenttiyksikköä. Jos edellytykset eivät täyty, tästä ilmoitetaan aloitteen tekijöille. Hakemus aloitteen vireille panemiseksi tehdään liittovaltion sisäasiainministeriölle. Niissä tapauksissa, joissa osa tuenilmauksista on ollut sähköisessä muodossa, on osaa näistä allekirjoittajista pyydetty toimittamaan tietonsa myös paperilla. Vasta tämän vaiheen jälkeen käynnistyy allekirjoitusten varsinainen keräys. Myöskään parlamentin sisäistä järjestäytymistä ja menettelytapoja koskeva sääntely ei voi olla kansalaisaloitteen kohteena. Mikäli parlamentti ei ole ehtinyt äänestää aloitteesta ennen toimikautensa päättymistä, voi aloitteesta vastaava komitea esittää sen uutta käsittelyä seuraavalle parlamentille, jos aloitteen tekemisestä on kulunut alle vuosi. Toisaalta, korot ovat yhä korkealla, ja lainasummat ovat kasvaneet. Sisäasiainministeriön on tehtävä päätös aloitteesta kolmen viikon kuluessa. Aloiteoikeus koskee kaikkia lakeja lukuun ottamatta perustuslakia, valtion talousarviota ja valtion velanottoon tai valtion vakuuksiin liittyviä lakeja. Aloite voi sisältää ehdotetun uuden perustuslain säännöksen tai muutosvaatimuksen ilman säädösehdotusta. Yleisin aloitetyyppi on ollut jonkin pienen ryhmän taloudellisia etuja koskeva, yleiseltä merkitykseltään vähäinen aloite. Allekirjoitusten kerääminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun puhemiehistö on hyväksynyt aloitteen käsiteltäväksi. Jos allekirjoituksia on riittävä määrä, tulee aloite muodollisesti vireille. Muita ehtoja voi olla esimerkiksi taloudellinen tilanne, tai aikaisemmat merkinnät luottotiedoissa. Valtaosa kansalaisaloitteista ei menettelyn alkuvaiheessa täytä näitä vaatimuksia, ja ennakkohyväksynnän saaminen edellyttää usein vielä aloitteen jatkovalmistelua. Raportti julkaistaan ja toimitetaan myös aloitteen tekijöiden edustajille. Kansalaisaloitetta koskevat samat muotovaatimukset kuin muitakin lakialoitteita eli sen tulee sisältää lakiehdotus perusteluineen, arviointi lain vaikutuksista sekä ehdotus lain rahoituksen järjestämisestä. Usein kysytyt kysymykset Arkiraha on täysin maksuton palvelu, jota voit käyttää hyödyksesi lainaa hakiessasi.

Se voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista taikka kumoamista. valtionkirkkojen yhteisövero-osuuden poistamisesta, mutta ei voinut sisältää ehdotusta pienuskontojen suoran valtiontuen poistamiseksi, koska viimeksimainittua ei säädetä laissa. Tieto hyväksymisestä annetaan keskusvaalilautakunnalle, joka valvoo allekirjoitusten keräämistä. Merkittävimpiä aloiteoikeuden ulkopuolelle jääviä asiaryhmiä ovat kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja niiden irtisanomisen hyväksyminen sekä valtion talousarvioasiat. Myös Portugalissa ja Espanjassa aloitteen on oltava perustuslainmukainen eikä se siten voi kohdistua perustuslain muuttamiseen. Parlamentti tarkastaa jälkikäteen satunnaisotannoin, että allekirjoittajat ovat äänioikeutettuja. Aloitteen aiheen tulee kuulua liittovaltion säädösvaltaan. Vaalilautakunnan päätöksistä voidaan valittaa perustuslakituomioistuimeen. Aloite voi olla muodoltaan lakiehdotus tai toimenpidealoite, kunhan sen tavoite on ilmaistu selkeästi ja esityksellä on riittävät perustelut. Lakeja ja säädöksiä tiukentamalla pyritään parantamaan tietoisuutta ja ehkäisemään lainoista aiheutuvia ongelmia. Aloite voidaan esittää lakiehdotuksen muodossa tai yleisemmässä, toimenpidealoitteeseen rinnastuvassa muodossa. Esimerkiksi Puolassa aloite ei voi koskea perustuslakia, valtion talousarviota ja valtion velanottoon tai valtion vakuuksiin liittyviä lakeja. Aloitteen taustalla on usein järjestäytynyt väestöryhmä kuten poliittinen puolue, ammattiyhdistys tai uskonnollinen järjestö. Sisällöllisessä kansalaisaloitteessa aloiteoikeutettuja ovat Unkarin äänioikeutetut kansalaiset. Aloite voi koskea myös asiaa, joka on parhaillaan tai on jo ollut parlamentin käsiteltävänä. Euroopassa on myös melko uusia kansalaisaloitejärjestelmiä. Kaikkien pikalainoja myöntävien yritysten on rekisteröidyttävä aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin. • Vakuuksia ei tarvita, joten lainaa on helppo saada. Lakiehdotuksen sisältävä kansalaisaloite käsitellään lakiehdotuksen käsittelystä säädetyssä järjestyksessä, eli samalla tavalla kuin hallituksen esitykset. Samoin esitarkastuksessa tarkastetaan allekirjoituslistojen vaatimustenmukaisuus. Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista Hyväksytty. Kansalaisaloite käsitellään parlamentissa pääsääntöisesti yleisten käsittelysääntöjen mukaisesti. Jos lisäksi lakiehdotuksen hyväksyminen edellyttäisi vielä laajaa jatkovalmistelua, eduskunta voi niin halutessaan tehdä kansalaisaloitteen pohjalta päätöksen, jossa valtioneuvosto edellytetään valmistelemaan asiasta hallituksen esitys. Suoran demokratian mekanismeilla on tärkeä asema Sveitsin poliittisessa järjestelmässä. Ulkomaisen rahoituksen hankkiminen aloitteen tekemistä varten on kielletty. Tältä osin voidaan nähdä jonkin verran vaihtelua eri maiden välillä. Edustaja toimittaa kannatusilmoitukset Väestörekisterikeskukselle, joka tarkastaa niiden oikeellisuuden ja kelpoisuuden, sekä vahvistaa hyväksyttyjen kannatusilmoitusten määrän. Sääntelyn laajuus tai yksityiskohtaisuus vaihtelee. Esimerkiksi säästöaikana maksettava 2-4 % lisäkorko sovitaan erikseen pankin kanssa. Jos riittävä osuus allekirjoittaneista toimii näin asetetussa määräajassa, pidetään tuenilmauksia pätevinä. Aloitteesta ei seuraa mitään velvoitteita parlamentille eli parlamentti ei ole velvollinen keskustelemaan tai äänestämään aloitteesta.  KulutusluottoKulutusluotto on eräänlainen pienlaina. Suoralla demokratialla on Sveitsissä pitkät ja vahvat perinteet, vaikkakin Sveitsin valaliitto perustettiin alun perin edustukselliseksi järjestelmäksi. Kun haet lainaa yhteishakijan kanssa, se parantaa mahdollisuuksiasi saada lainaa, sekä saada paremmat ehdot lainallesi. Suoran demokratian kehittämisen tavoitteena tulee olla myös edustuksellisen järjestelmän vahvistaminen. Valiokunta voi käsitellä aloitetta enintään neljä kuukautta, jonka jälkeen sen on tehtävä ehdotuksensa täysistunnolle. Olemassa olevien velkojen hoitaminen pikalainoilla tai luottolainoilla voi johtaa velkakierteeseen, joka vain syvenee entisestään. Aloite raukeaa, jos sitä ei ehditä käsitellä vaalikauden aikana. Viranomaiset eivät osallistu allekirjoitusten keräämisvaiheeseen, eikä mitään tarkastuksia siten suoriteta tässä vaiheessa. Aloitteen käsittely täytyy aloittaa parlamentissa kuukauden kuluessa, ja aloitteen vireillepanijoiden edustajaa on kuultava parlamenttikäsittelyn aikana. Aloite tulee ottaa parlamentissa käsiteltäväksi kolmen kuukauden kuluessa sen jättämisestä puhemiehelle. Mikäli rahat ovat tiukassa, mutta lainan ottaminen ei ole omalla kohdallasi järkevää, kannattaa harkita joitakin muita tapoja tienata lisää rahaa ja säästää sitä. Voit myös yhdistää useamman pienlainan tai luottokorttilainat, jolloin sinä maksat vain yhtä lainaa kuukaudessa ja säästät kuukausittaisissa kuluissasi. Aloiteoikeus kuuluu parlamenttivaaleissa äänioikeutetuille Alankomaiden kansalaisille. Todellinen vuosikorko kattaa sekä koron että muut kustannukset. • Pikalainojen ottaminen on helppoa ja nopeaa, minkä vuoksi lainan saattaa ottaa sen enempää miettimättä – ja sitten katua päätöstä jälkikäteen. Aloitteet voivat olla voimassa enintään vuoden.   Muista kuitenkin, että lainojen hinnat voivat vaihdella suuresti.   Lisäksi yksityislainan voi käyttää periaatteessa mihin tahansa tarkoitukseen, sillä luotonantajat eivät yleensä kysy lainan käyttötarkoituksesta. Nykyään pienlainat ovat turvallisia, ja monille toivottu pelastus yllättävään rahantarpeeseen. Jos allekirjoituksia ei kerry määräajassa riittävästi, komitea lakkaa olemasta oikeushenkilö. Tähän lukuun voidaan laskea vireillepanijat mukaan. Tavallinen pankki ei yleensä lainaa näin pieniä summia. Kansalaisaloitteita tehdään Itävallassa nykyisin lähes vuosittain. Seuraavassa käsitellään Sveitsin nykyistä, kansanäänestyksen järjestämiseen kytkeytyvää kansalaisaloitemenettelyä, joka ei sinällään rinnastu edellä tarkasteltuihin sisällöllisiin kansalaisaloitteisiin. Pikavipit ovat usein pieniä, muutaman satasen lainoja, joissa on lyhyt maksuaika (esimerkiksi 14 vuorokautta tai 30 vuotokautta). Vain vajaa puolet tähänastisista aloitekomiteoista on onnistunut keräämään vaaditun määrän allekirjoituksia säädetyssä kolmessa kuukaudessa. Sitten kun on rahaa, niin aika on kortilla. Komiteasta tulee oikeushenkilö, kun aloite on saanut parlamentin puhemiehen ennakkohyväksynnän. Kansallisen kansalaisaloitteen pitää koskea perustuslain tai sen osan muuttamista. Hylättyä aloitetta ei voi myöskään tuoda uuteen käsittelyyn saman istuntokauden aikana. Aloitekomitea voi peruuttaa aloitteen ennen kuin hallitus on tehnyt päätöksen kansanäänestyksen ajankohdasta.   Vaikka laina-aika olisi ollut lyhyt, oli maksettava korko huomattavan suuri. Tämä kansanäänestystyyppi ei ole ainoastaan päätöksentekoa kontrolloiva väline, vaan sen avulla on myös nostettu asioita poliittiseen päätöksentekoon. Tämä on käytännössä yleisin menettelytapa. Itävallassa ja Espanjassa on säädetty valtion taloudellisesta tuesta aloitteen tekijöille, jos aloite etenee parlamenttikäsittelyyn

Kommentit