Luottotietorekisteriä, eli sitä paikkaa johon luottotiedot kerätään, käyttää yleensä luottokorttiyhtiöt, pankit, kauppaliikkeet, teleoperaattorit ja muut yritykset, jotka myyvät luotolla tuotteitaan tai palveluitaan

Näin ollen onkin tärkeää pyrkiä välttämään uusia maksuhäiriömerkintöjä, jotta luottotiedot tulevat kuntoon nopeammin. Velkojalla on oikeus ilmoittaa maksuhäiriöstä luottotietorekisteriin, josta se on löydettävissä kyseistä tietoa hakeville. Ulosottotieto poistetana luottorekisteristä heti, kun ulosttomies on tehnyt peruuttamisilmoituksen pitkäkestoisesta tai aiheettomasta ulosotosta, tai ulosottoperuste on kumottu. Lakiin ón syytä tutustua, mikäli on tekemisissä luottotietojen kanssa. Näin voi varmistua siitä, että tuntee lain määrittelemät säädökset ja toimii niiden mukaisesti. = Ulosottomenettelyssä todettu varattomuus tai muu este.

Luottotiedot

. Muut luottorekisterissä esiintyvät merkinnät selityksineen nähtävillä esimerkiksi osoitteessa: Maksuhäiriömerkintöjen säilytysajat Maksuhäiriömerkintöjen säilyttämisajoista on määrätty luottotietolaissa. Pankit ja puhelinoperaattorit saattavat varmistaa asiakkaansa maksukyvyn ennen luotonantoa tai uuden liittymän avaamista. Luottotietojen tarkistaminen Esimerkiksi yrityksen tai yksityishenkilön luottotiedot kannattaa tarkistaa laskulle myydessä. Näiden toimijoiden rekisterit ovat käytännössä yhteneväisiä. Maksutapatietoon vaikuttavat positiiviset ilmoitukset ennakkoon maksetuista maksuista sekä negatiiviset ilmoitukset maksujen viivästymisestä eli niin sanotut maksuviivetiedot. Luottotietorekisteriä, eli sitä paikkaa johon luottotiedot kerätään, käyttää yleensä luottokorttiyhtiöt, pankit, kauppaliikkeet, teleoperaattorit ja muut yritykset, jotka myyvät luotolla tuotteitaan tai palveluitaan. Yleisesti ottaen eri tyyppisillä merkinnöillä on erilaiset säilytysajat. Mikäli asiakkaalla ei ole vielä vanhoja maksuhäiriömerkintöjä, on todennäköisempää, että perintä saadaan onnistuneesti päätökseen ilman perinnän pitkittymistä. Konkurssia koskevat tiedot on poistettava viiden vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta. Lisäksi luottotietoja tarkistetaan usein myös valittaessa uutta vuokralaista sekä yleisesti, kun myydään tuotteita tai palveluita laskulle. Yleisesti luottotiedot mielletään luottotietoyhtiöiden luottotietorekistereihin tallennetuiksi tiedoiksi, joita välitetään eteenpäin niitä tiedusteleville tahoille. Saat tätä kautta luottotietoraportin, josta löytyvät kaikki luottotietorekisteriin merkityt maksuhäiriöt, summat, velkojat sekä merkintöjen kirjaus- ja poistumisajat.Lataa malliraportti tästä. Kyseiset palvelut antavat tiedon siitä, onko esimerkiksi asiakkaalla tai vuokralaisella voimassa olevia maksuhäiriömerkintöjä. Asiakkaan maksukyvyn varmistaminen ennen luotolle myyntiä ratkaisee suurelta osin myös sen, kuinka pitkä mahdollisesta perintäprosessista tulee asiakkaan laiminlyödessä laskun maksu. Mikäli asiakkaalla ei ole maksuhäiriömerkintöjä, tulee lasku todennäköisemmin maksettua ilman perintää. Pahimmillaan tämä voi tarkoittaa erääntynyttä lainaa ja kokonaista korkosummaa, eli takaajan on todella luotettava lainaajaan tai summan, korkojen kera, on oltava sellainen, jonka on valmis tiukassakin paikassa menettämään. Luottotietolaki Luottotietolaissa määrätään luottotietoihin ja niiden käsittelyyn liittyvistä toimintaohjeista. Konkurssi rauennut varojen puutteessa. Konkurssimenettely on rauennut, koska konkurssipesän varat eivät ole riittäneet kattamaan pesän hoitamisesta aiheutuneita kuluja. Omien luottotietojen tarkistuksesta on säädetty henkilötietolaissa. Mikäli asiakkaan maksukykyä ei ole varmistettu ennen laskulle myyntiä, on mahdollista, että asiakkaalla on jo aikaisempia maksuhäiriömerkintöjä. Tällöin saatava kannattaa pikaisesti siirtää perintään luotettavalle perintäkumppanille, joka suorittaa perintää tehokkaasti ja ammattitaidolla. Luottotietorekisterien tarkoituksena on auttaa luotonantajia välttämään luottotappioita. Asian edistämiseksi kannattaa liittää dokumentiksi Luottotietohausta saamasi luottotietoraportti. Lisätietoa eri merkintöjen tallennusajoista löytyy esimerkiksi Asiakastieto Oy:n laatimasta materiaalista: Luottotietoyhtiöt Suomessa Suomessa toimivia suuria luottotietorekisterin ylläpitäjiä ovat esimerkiksi Bisnode Finland sekä Suomen Asiakastieto Oy.

Maksuhäiriömerkintä – Wikipedia

. Velkojan ilmoittama ja velallisen tunnustama maksuhäiriö häviää kahden vuoden kuluessa tiedon tallentamishetkestä. Luottotiedoissa olevien maksuhäiriömerkintöjen vaikutus yrityksen tai henkilön toimintaan  Yrityksen tai yksityishenkilön tilanne voi vaikeutua merkittävästi, mikäli luottotiedoissa ilmenee maksuhäiriömerkintöjä luottotietojen tarkistuksen yhteydessä. Niitä hyödynnetään esimerkiksi asunnon vuokrauksen yhteydessä sekä luottoa myönnettäessä. = Verottajan julkaisemat tilittämättömät veronpidätykset ja alv-erät. Ref-merkintä Luottotietoihin voi myös hankkia ref-merkinnän, joka kirjataan yksittäisen maksuhäiriömerkinnän kohdalle. Luottotietorekisteri on rekisteri, johon talletetaan henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen luottotietoja. Suomen Luottotietohaku välittää luottotietoja Bisnode Finlandin kautta. Luottotietopalvelu Luottotietopalvelu on palvelu, josta käyttäjä voi tarkistaa esimerkiksi asiakkaan luottotietomerkintöjen määrän ennen laskulle myyntiä. Yleisiä maksuhäiriöiden syitä ovat kulutusluotot, tuomioistuimen antamat velkomustuomiot sekä pitkäkestoinen ulosotto. Luottotietorekisterissä olevan merkinnän säilytysaika vaihtelee maksuhäiriötiedon laadun mukaan. Luottotietoyhtiöiden lisäksi luottotietopalveluja tarjoaa myös osa perintätoimistoista. Käräjäoikeus on antanut yksipuolisen tuomion selvässä ja riidattomassa velkomusasiassa. Suomessa toimivia luottotietoyhtiöitä on esimerkiksi Bisnode ja Asiakastieto. Luottotiedoissa olevien merkintöjen vaikutus voi tulla vastaan esimerkiksi haettaessa pankista lainaa tai avatessa puhelinliittymään. Pelkkä maksun myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä suoraan velkojaan ja vaatia asian oikaisua. Maksamattoman laskupääoman lisäksi perintätoimisto vaatii myös lainmukaisen viivästyskoron velkojan puolesta. Perinnän näkökulmasta vanhat maksuhäiriömerkinnät kertovat, että velallisella on ollut aikaisemminkin maksuongelmia ja todennäköisesti myös uuden perintäasian osalta saatavan periminen kestää pidempään. Ohessa on lisätietoa luottotiedosta sekä niihin liittyvästä lainsäädännöstä ja ohjeistuksista. Velkajärjestelytiedot ja kuulutustiedot on poistettava kuukauden kuluessa siitä, kun vastaavat merkinnät on poistettu viranomaisen rekisteristä, josta tiedot ovat peräisin. = Käräjäoikeus on määrännyt velkajärjestelyn aloitettavaksi. Maksutapatietojen kerääminen on mahdollista luottotietolain määräysten mukaisesti. Tiedot poistuvat kuitenkin kuukauden kuluessa siitä, kun konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä on poistettu tiedot konkurssihakemuksen hylkäämisen, tutkimatta jättämisen tai konkurssin peruuntumisen vuoksi. Jos rekisterinpitäjälle on tullut tieto velallisen suorittamasta maksusta, tieto poistetaan kahden vuoden kuluessa merkinnän tekemisestä. Saatavan maksaminen lyhentää poistumisaikaa. Pikavipit suunniteltiin alun perin kattamaan pienet ja akuutit kulut, jotka eivät voineet odottaa seuraavaa palkkapäivää. Lue lisää:  Tratta on tehokas yritysperinnän väline, jonka teho perustuu julkisuusuhkaan. Luottotietojen tarkistaminen onnistuu nopeasti ja edullisesti markkinoilla olevien luottotietopalveluiden avulla. Pahimmillaan se lisää maksuongelmia ja tekee kierteen, joka aiheuttaa maksuhäiriö merkintöjä ja jopa laskujen menemisen perintään ja ulosottoon. Mikäli tratan perusteena olevaa summaa ei makseta eräpäivään mennessä, protestoidaan tratta. Jos velkajärjestelytietoja koskeva maksuohjelma on määrätty raukeamaan velallisen hakemuksesta, poistetaan merkintä kolmen kuukauden kuluttua maksuohjelman raukeamisesta. Yleisimmät luottotietorekisterissä olevat merkinnät Luottorekisterissä voi olla useita erilaisia merkintöjä, joista jokaisella on oma lyhennyksensä. Henkilöllä tai yrityksellä on oikeus saada kohtuullista korvausta vastaan tieto hänestä tallennetuista henkilöluottotiedoista, jotka on tallennettu luottotietorekisteriin. = Velkojan jättämä konkurssihakemus = Velallinen asetettu konkurssiin = Velallisen jättämä saneeraushakemus = Velkojan jättämä saneeraushakemus = Saneerausmenettelyn aloittamispäätös = Velallinen on jättänyt velkajärjestelyhakemuksen. Velkojan on lisäksi ilmoitettava luottotietorekisteriin, kun velallinen on suorittanut saatavansa. Suomessa luottotietorekisteriä pitävät Soliditet Finland ja Suomen Asiakastieto Oy. = Velalliselta ei ole suppeassa ulosottomenettelyssä löytynyt varoja velan suorittamiseksi tai velallisen olinpaikasta ei ole tietoa. Tämä koskee luonnollisesti tapauksia, jossa velallinen ja velkoja eivät ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen uutta maksusopimusta. Velallinen ei ole vastannut tai vastauksen perusteet eivät ole riittäneet asian riitauttamiseen. Tämä merkintä kertoo siitä, että velallinen on lopulta suorittanut maksuhäiriömerkinnän perusteena olevan maksamattoman velan. Maksun pitkittyessä asia joudutaan viime kädessä edistämään oikeudelliseen perintään saakka. Ohessa on listattuna yleisimpiä luottotietorekisterissä olevia merkityksiä selityksineen: Tililuottoon tai luottokorttiin liittyvä maksuhäiriö = Yksipuolinen tuomio velkomusasiassa. Luottotiedoissa näkyvät maksuhäiriömerkinnät kertovat tarkistajalle, että tarkituksen kohteena olevalla yrityksellä tai yksityishenkilöllä on ollut ongelmia aikaisempien maksujen kanssa ja velkoja on joutunut suorittamaan perintää omien saataviensa osalta. Toisin sanoen rekisteriin tallennetaan siis tietoja edellä mainittujen tahojen maksukyvystä ja maksuhalukkuudesta. Vastaan tulevien merkintöjen tulkitseminen on vaikeaa ilman ymmärrystä siitä mitä kyseinen lyhenne tarkoittaa. = Yksityisoikeudellinen trattaprotesti Yksityisoikeudellinen trattaprotesti, ei julkaistava. Trattaprotesti, jota ei julkaista lehdissä. Lue lisää: Luottotietopalvelu, Luottotietojen tarkistus Luottotietojen palautuminen Monesti tiedustellaan sitä, miten puhtaat luottotiedot on mahdollista saada takaisin. Palvelu on helppokäyttöinen, luotettava ja edullinen. Luottotietojen menetys Luottotietoihin tuleva maksuhäiriömerkintä vaikuttaa moneen asiaan niin kuluttajan kuin yrityksen toiminnassakin.

Suomen Luottotietohaun verkkopalvelusta voi hakea helposti ja edullisesti luottotietoraportin joka kertoo nykyhetken tilanteen luottotietorekisteriin merkityistä maksuhäiriöistä sekä tarkat päivämäärät milloin ne poistuvat. Soliditet on Pohjoismaiden johtava luottotieto- ja yritysinformaatiotalo. Protestoinnista aiheutuu velalliselle luottohäiriömerkintä, joka vaikeuttaa esimerkiksi velallisyrityksen luotonsaantia. Velallinen on todettu ulosottomenettelyssä varattomaksi tai velallista ei ole tavoitettu. = Velkajärjestelyn maksuohjelman raukeaminen. = Käräjäoikeus on vahvistanut maksuohjelman ja määrännyt velkajärjestelyn päättymispäivän. Luottotietorekisteriä, eli sitä paikkaa johon luottotiedot kerätään, käyttää yleensä luottokorttiyhtiöt, pankit, kauppaliikkeet, teleoperaattorit ja muut yritykset, jotka myyvät luotolla tuotteitaan tai palveluitaan. Viranomaisen toteama maksuhäiriötieto ja ulosottotieto poistuu viimeistään kolmen vuoden kuluttua tiedon tallentamisesta, ellei tietoa ole aiemmin esiteltyjen perusteiden nojalla kumottu jo aiemmin.

Kommentit