Lisäksi on oltava Suomen kansalainen, tai omattava ainakin pysyvä osoite Suomessa

Suomen rataverkolla on tilaa ja markkinoita paljon nykyistä suuremmalle henkilöliikennemäärälle. Uusiutuvan energian paletti koostuu erityisesti vesi-, tuuli- ja aurinkoenergiasta sekä bioenergiasta, jonka raaka-aine saadaan pääosin metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivutuotteista. Ilmastonmuutoksen hillinnän tulee näkyä keskeisenä tavoitteena myös kaikessa Suomen kehityspolitiikassa.Suomen ja suomalaisten toimet ilmastonmuutoksen hillintään Suomen ilmastostrategioissa tarvitaan globaaliulottuvuus. Ihmisten oikeus monimuotoiseen lähiluontoon turvataan kaikkialla Suomessa. Ilmastokasvatusta vahvistetaan kaikilla kouluasteilla.Liikenteen ilmastopolitiikka Suomessa oman auton käyttö on monesti välttämätöntä. Asumisen päästöjä vähennetään lämpöpumppujen, aurinkoenergian sekä energiatehokkaiden ratkaisujen käyttöönottoa tukemalla sekä kannustamalla öljylämmityksestä luopumiseen. Kuluttavat kansalaiset osallistetaan yhteiseen muutostyöhön. Edistetään energiatukien ja -verotuksen kautta hiilivapaita ja vähähiilisiä energiamuotoja. Suomi ratkaisijana ilmastonmuutoksen torjunnassa maailmanlaajuisesti Suomelle kokoaan suurempi hiilikädenjälki: suomalaisella osaamisella ja vienti-innovaatioilla saadaan aikaan globaaleja päästövähennyksiä. Edistetään hajautettua ja paikallista energiantuotantoa. Turvetuotanto voi toimia luontoarvoiltaan vähäisillä soilla, kuitenkin ohjaten tuotantoa uusiin tuotteisiin kuten teknisen hiilen ja turvekuitujen tuottamiseen. Pääkaupunkiseudun raideliikenteessä Keskusta haluaa tukea erityisesti nykyistä kattavamman raitiotieverkoston syntyä. Maataloustuista iso osa maksetaan ympäristökorvauksina, jotka edellyttävät viljelijöiltä lisätöitä ja -kustannuksia. Lähivuosikymmeninä tarvitsemme sekä kaasu- ja nestepohjaisia biopolttoaineita että sähkökäyttöisiä ajoneuvoja vähentämään päästökuormitusta. Keskusta haluaa parantaa kuluttajien tietoisuutta muovihaasteesta ja puuttua tarvittaessa myös lainsäädännön keinoin ympäristölle haitallisimpien muovituotteiden vähentämiseksi tai jopa saamiseksi pois markkinoilta.

Esimerkiksi tuotantolaitosten hukkalämpö on saatava paremmin käyttöön ja geotermiselle lämmölle on luotava mahdollisuudet. Koska monet lahopuusta riippuvaiset lajit ovat uhanalaisia, lahopuun määrää on lisättävä ja lahopuujatkumo turvattava metsissä. Olemassa oleva ja suunnitteilla oleva ydinvoima on siirtymävaiheen ratkaisuna suomalaisen sähköntuotannon tärkeä hiilivapaa osa.. Ilmastonmuutoksen hillintä on Suomen kehityspolitiikan keskiössä. Lukuisat tutkimukset osoittavat, että luonnossa liikkuminen sekä lähellä oleva luonto tuovat ihmisille hyvinvointia niin fyysisesti kuin henkisestikin. Keskusta haluaa myös edistää kemiallista muovinkierrätystä.Ihmisten oikeus lähiluontoon kaikkialla Suomessa Keskusta korostaa jokaisen ihmisen oikeutta luontoon ja puhtaaseen ympäristöön. Kansainvälisessä ilmastopolitiikassa vastuu tuloksista on EU:n ohella myös muilla suurilla toimijoilla, erityisesti Yhdysvalloilla, Kiinalla ja Intialla. Keskusta on kestävän kehityksen puolue. Mikäli suunnitteilla ja rakenteilla olevat ydinvoimalahankkeet toteutetaan, Suomeen ei tule tämän jälkeen rakentaa uutta ydinvoimaa. Maatalouden toimintamahdollisuuksien turvaaminen koko Suomessa on arvokasta myös ympäristömme kannalta. Pyöräilyn edellytyksiä halutaan tukea myös rakentamalla kuntien rajat ylittävää laadukasta pyöräliikenneverkkoa. Puhdas ja monimuotoinen luonto lähellä ihmisiä Suomi on maailman ympäristöystävällisin maa erilaisten kestävyyttä arvioivien mittareiden mukaan. Painopistettä tulee siirtää auton omistamisen tukemisesta uudenlaisten palvelumallien ja ajoneuvojen yhteiskäytön edistämiseen. Muun muassa laiduntava karja ja kestävä metsätalous lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Samalla pienenennämme kuormitusta Itämereen, jonka suojelussa mereen laskevat joet ovat keskiössä. Kertakäyttöisten muovituotteiden käyttöä vähennetään. Ravinteiden kierrätys on erityisen tärkeä keino vastata haasteisiin, ja ravinnekierrätystä tuleekin vauhdittaa. Suomeen täytyy luoda kuluttajien energiapalvelutuotteet mahdollisiksi. Haitallisia kemikaaleja ja mikromuoveja syntyy erityisesti tekstiilien, kosmetiikan, pakkausmateriaalien ja tieliikenteen kautta. Kansalaisen arjessa tärkeimmät ilmastonmuutosta hillitsevät valinnat tehdään liikenteessä, asumisessa ja ruuassa. Uudelta turvetuotannolta sekä vanhojen jatkoluvilta edellytetään parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa vesistöpäästöjen vähentämiseksi. Suomi kasvattaa aktiivisesti hiilinieluja. Suomen tulee edistää päästöjä vähentävää digitalisaatiota, energia- ja materiaalitehokkaita tuotantoprosesseja sekä uusien kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien yritysten syntyä ja kehitystä osana vahvaa suomalaista startup- ja kasvuyrityskulttuuria. Lisäksi on oltava Suomen kansalainen, tai omattava ainakin pysyvä osoite Suomessa. Jokaisen maan on nähtävä umpikuja luonnonvarojen kestämättömään kulutukseen perustuvassa elintason kasvussa. Pienimpiä vesivoimaloita voidaan myös purkaa virtavesiluonnon ennallistamiseksi. Turvaamme kotimaisen hiilettömän perusvoiman kilpailukykyisen tuotannon ja näin torjumme ilmastonmuutosta ja säilytämme toimintakykymme energiaverkkojen häiriötilanteissa. Ratkaisuja tehtäessä on otettava huomioon myös tulvasuojeluasiat. Laajuus ei ole kuitenkaan riittävä, vaan työtä tulee jatkaa ja rahoitusta lisätä muun muassa metsien suojeluohjelma METSOon sekä soiden suojeluohjelmaan. Heikkotuottoisten peltojen metsitystä tulee kannustaa. Siksi on tärkeää kannustaa ja luoda edellytykset mahdollisimman ilmastoystävälliselle autoilulle. Edistetään kosmetiikka- ja vaateteollisuuden mikromuovikieltoa. Myös muita peltojen ravinnehuuhtoumia vähentäviä toimia harkitaan kytkettäväksi maataloustukeen. Jokaisella koululla ja päiväkodilla on oltava mahdollisuus luonnon oppimisympäristöihin. Jokaisella suomalaisella tulee olla mahdollisuus luonnosta nauttimiseen, niin kaupungeissa kuin maaseudulla asuvilla. Kun palvelut ovat lastenvaunu- ja pyörätuolietäisyydellä, vähenee jokaisen tarve oman auton käyttöön. Keskusta haluaa edistää kevyttä liikennettä työmatkoilla kehittämällä verotusta ja työmatkapyöräilyn taloudellisia kannusteita. Suomen tulee olla etunojassa tutkimassa ja kehittämässä maaperän hiilinielujen kasvattamisen mahdollisuuksia maa- ja metsätalouden osana. Suomessa on maailman huippuluokan osaamista jätevesien puhdistamisessa. Tähän yhtenä ratkaisuna on päästökaupan laajentaminen kattamaan nykyistä suurempi osa kasvihuonekaasupäästöistä. Energia-alalla on niin ikään siirryttävä kohti hiilineutraalia kiertotaloutta sekä kestäviä ratkaisuja mahdollisimman nopealla aikataululla. Puhtaat sisävesistöt, kallis pohjavetemme, Itämeri ja jätevedet Turvetuotannon pitää olla ympäristön kannalta kestävää. Suomalaista metsäosaamista on hyödynnettävä myös globaalisti metsien hiilinielujen turvaamiseen. Energiamarkkinat on saatava joustavammiksi, jotta Suomi siirtyy hiilettömään yhteiskuntaan mahdollisimman nopeasti.Huoltovarmuus, omavaraisuus ja kansainväliset energiamarkkinat Huoltovarmuus ja riittävä omavaraisuus ovat tärkeä osa kansamme henkivakuutusta. Lähiluonto on jokaisen suomalaisen perusoikeus.Maataloudelle tukea ja keinoja ympäristöhaasteisiin vastaamiseen Keskusta kantaa huolta arvokkaasta maataloudestamme, joka tuottaa maailman puhtainta ruokaa.

Suomen valtioneuvosto – Wikipedia

.

Museoajoneuvo | Suomen ajoneuvohistoriallinen keskusliitto.

. Haasteisiin vastaamiseksi tulee perustaa foorumi puimaan maatalouden ympäristöasioita. Keskusta tiivistää ja priorisoi politiikkalinjauksistaan eduskuntavaaliohjelmansa tavoitteet. Muovien kertakäyttöä vähentäviä ja kierrätystä tehostavia ratkaisuja tuetaan. Alla on listattuna lyhyesti neljä pääsyytä, miksi kulutusluottoon päädytään. Ilmastopolitiikassa ei saa olla vapaamatkustajia. Tärkeimmän painopisteen on kuitenkin oltava haitallisten kemikaalien ja mikromuovien synnyn ehkäisyssä. Keskusta tukee myös kaupunkipyörien laajempaa käyttöönottoa ja haluaa kasvattaa sähköavusteisten polkupyörien määrää liikenteessä ja kaupunkilogistiikassa. Meillä on vain tämä yksi maapallo, joten meidän on siirryttävä nykyisestä kulutuskeskeisestä elämäntavastamme kohtuutalouden aikaan.

Etusivu -

. Kevyen liikenteen edellytyksien parantaminen lisää myös rakennettujen alueiden viihtyisyyttä ja elinvoimaa. Keskusta haluaakin kasvattaa pyöräilyn, kävelyn ja muun kevyen liikenteen osuutta myös valtion liikenneinvestoinneista. Kävelyn, ja pyöräilyn ja muun kevyen liikenteen mahdollisuuksien parantaminen edistää hyvinvointia ja vähentää liikenteen negatiivisia ympäristö-, terveys- ja meluvaikutuksia. Puhdasta juomavettä ei saa pitää itsestäänselvyytenä myöskään Suomessa, vaan puhtaat pohjavesialueet on turvattava seuraaville sukupolville. Erityisesti toimia on kohdennettava uusien vieraslajien leviämisen ehkäisyyn. Ilmastonmuutos haastaa myös maataloutta, nyt ja tulevaisuudessa. Liikenteen muutos vähäpäästöiseksi tapahtuu digitalisaation, uusien palvelumallien ja erilaisten käyttövoimaratkaisujen avulla. Tulevaisuudessa ydinvoima tulee korvata muilla hiilivapailla energiamuodoilla. Ihmisen omat vaikutukset esimerkiksi rehevöitymiseen ja vesistöjen muoviongelmaan tulee minimoida, ja uusia vesiensuojelukeinoja tulee kehittää. Suomi tarvitsee kokonaisvaltaista älykästä suunnittelua ja ratkaisuja energia-alalle. Biopohjaiset raaka-aineet käytetään ensisijaisesti mahdollisimman korkean jalostusarvon tuotteisiin. Keskusta puolustaa kaupunkien riittäviä viheralueita ja jokaisen suomalaisen lähiluontokohteita kasvavalta kaavoituspaineelta. Muutos tapahtuu myös lisäämällä älyä ja digitaalisuutta verkkoihin, jotta kulutuspiikkejä voidaan tasoittaa ja energian tuotantoa sekä käyttöä järkeistää. Keskusta haluaa Suomen olevan etulinjassa siirtyessämme kohti aitoa kestävän kehityksen ajattelua. Pitkäkestoisten muovituotteiden kierrätystä ja uudelleenkäyttöä tehostetaan. Keskustan mielestä säätövoimana erittäin tärkeän vesivoiman lisärakentaminen on oltava mahdollista jo rakennetuissa vesistöissä. Keskusta haluaa tukea henkilöliikenteen palaamista raiteille myös niillä kaupunkiseuduilla, joilta lähiliikenne on vuosikymmenien aikana lakkautettu. Myös kaukolämmön tuotantomuotoihin kuten fossiilisesta energiasta luopumiseen on kiinnitettävä kunnissa huomiota. Suomi vauhdittaa päästöjä vähentävää digitalisaatiota sekä energia- ja materiaalitehokkaita tuotantoprosesseja. Puhtaat luontoalueet ovat tärkeitä kaikkialla Suomessa, ja niiden olemassaolo on turvattava kaavoituksen ja suunnittelun avulla. Ihmiskuntaa on liian pitkään ohjannut vain taloudellinen näkökulma. Energiasektorilla varaudutaan poikkeustiloihin ja osataan toimia kriiseissä. Ylikulutuksesta on siirryttävä elinkaariajatteluun ja kestävälle kiertotalouden tielle. Energiansaanti pitää taata kaikille poikkeusoloissakin. Toiminnan ja ratkaisujen puolueena keskustalla on parhaat mahdollisuudet lähteä rakentamaan pohjaa rakentavalle dialogille. Lisäksi on oltava Suomen kansalainen, tai omattava ainakin pysyvä osoite Suomessa. Kalakantojen hoitoon ja hyödyntämiseen tulee panostaa. Suomen tulee olla aktiivinen vaikuttaja Itämeren suojelutavoitteiden edistämisessä yhdessä muiden merta ympäröivien valtioiden kanssa. Linja-autoliikenteeseen kannattaa panostaa kaikkialla Suomessa. Yhteisöillä, yrityksillä, kunnilla ja maakunnilla on keskeinen rooli näiden päästövähennysten mahdollistajana. Vesistöihin ja pohjavesiin kohdistuvat uhkat lisääntyvät ilmastonmuutoksen, kemikaalien sekä muovien kerääntymisen myötä. Soiden ennallistaminen on yksi merkittävistä monimuotoisuutta lisäävistä keinoista, johon tulee panostaa. Huoltovarmuus, omavaraisuus  ja kansainväliset energiamarkkinat Vahva kotimainen perusvoima ja säätövoima turvataan. Tämän edellytyksenä Keskusta pitää kansallisen kalatiestrategian toteuttamista. Maatalouden ympäristökuormituksen haasteita ei ratkaista ilman avointa keskustelua ongelmakohdista ja mahdollisista ratkaisukeinoista. Karjatalous on jo suurelta osin kiertotaloutta, jossa ravinteet kiertävät pellolta navetoiden kautta lantalaan ja sieltä taas pellolle. Perustetaan suojelun verkkokauppa mahdollistamaan kansalaisille lisää vapaaehtoisia suojelutoimia. Karjanlannan ravinteiden jakautumista tulee parantaa edistämällä lannan separointia sekä rakeistamis- ja biokaasuhankkeita. Suomi ratkaisijana ilmastonmuutoksen torjunnassa Ilmastonmuutos monimuotoisuuden vähenemisen ohella on merkittävin uhka ympäristölle ja hyvinvointimme jatkumiselle. Muovien kertymistä luontoon vähennetään tehokkaasti vähentämällä pakkausmateriaalien käyttöä ja kulutusta. Hiilinielut metsissä ja maaseudulla ovat tärkeässä roolissa. Hyvää elämä rakentuu ympäristön, talouden, hyvinvoinnin ja sivistyksen liiton ympärille. Pitkäkestoisten muovituotteiden kierrätystä sekä uudelleenkäyttöä tehostetaan ja muovituotteita korvataan biopohjaisilla tai biohajoavilla tuotteilla. Raivaamista voidaan hillitä, kun maataloustuet kohdennetaan aktiiviviljelijöille, edistetään lannan kierrätystä, nostetaan satotasoja ja edistetään tilojen välisiä tilusjärjestelyitä. Esimerkiksi ruokaomavaraisuutemme heikentäminen kansallisen ilmastopolitiikan toimilla voisi johtaa päästöjen kasvuun muualla. Metsien hoidon ja käytön on oltava jatkossakin vastuullista. Kevyen liikenteen suosioon vaikuttaa eniten liikenneympäristö. Maailma on kohdannut kantokykynsä rajat monessa suhteessa. Kipsi tuleekin ottaa mukaan maatalouden ympäristökorvauksiin. Tehokas keino Itämeren fosforikuormituksen vähentämiseen on kipsin levittäminen pelloille. Sekoitevelvoitteen toteutumista ja uusiutuvien polttoaineiden käyttämistä edistämme myös kattavien jakeluverkkojen ja infrastruktuurien avulla. Maatalouden ympäristökorvauksen kohdentamista tulee jatkossa kehittää ja kohdentaa paremmin, jotta elinvoimainen maatalous ja puhdas ympäristö voivat jatkaa käsi kädessä. Globaalisti pohjavesivarat ehtyvät. Lämmöntuotantoon on saatava uusia ratkaisuja. Näin yritykset eivät voineet enää laskuttaa tähtitieteellisiä korkoja asiakkailta ja vippinongelman oletettiin katoavan. Perustetaan luonnonsuojelun verkkokauppa alustaksi Luontolahjani -ohjelmalle ja muille uusille ohjelmille, joilla suomalaisia voidaan osallistaa. Maataloudessa tehdään jo nyt merkittävästi töitä ympäristön ja ilmaston puolesta. Kaavoitusta on ohjattava maakunta- ja kuntatasoilla henkilöliikenteen asemien läheisyyteen. Keskusta haluaa edistää lähipalveluita ja niiden saavutettavuutta kaikkialla Suomessa. Myös vanhusten, vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien mahdollisuuksia päästä nauttimaan luonnosta ja sen hyvinvointivaikutuksista on huolehdittava. Asumisessa ilmastonmuutoksen kannalta huomioitavia asioita ovat lämmitysmuoto, sähkönkäyttö ja energiatehokkuus. Väylien rakentamisessa pitää välttää tai poistaa vaelluskalojen nousua estäviä rakenteita.Muovia vähennetään, kierrätetään ja korvataan Muovihaasteen ratkaisemiseksi selvitetään keinoja tuotteiden elinkaarimallien avulla. Vesistövaikutuksien vuoksi soiden kuivatusjärjestelmiä tulee edelleen kehittää ja turvesoiden aiheuttamia haittoja korjata. Suuri osa Suomen soista on ojitettu metsätalouden käyttöön, mikä on lisännyt merkittävästi puuston kasvua. Jatkossa tuotantoa tulee suunnata myös uusiin turvetuotteisiin. Suomi edistää uusien kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien yritysten syntyä ja kehitystä osana vahvaa startup- ja kasvuyrityskulttuuria. Pääkaupunkiseudun lisäksi myös monilla muilla seuduilla olisi mahdollista kehittää toimivaa raideliikennettä myös lähiliikenteeseen. Monimuotoisuuden lisäämiseksi ja lajikadon hillitsemiseksi olennaista ovat laaja-alaiset toimet eri kohteissa perinnebiotoopeista ja talousmetsistä harvinaisiin suotyyppeihin sekä kaupunkipuistoihin. Energian vientipotentiaali ja kansainväliset energiamarkkinat ovat Suomelle mahdollisuus. Unionin sisällä päästövähennystavoitteen on jakauduttava oikeudenmukaisesti, kustannustehokkuus huomioiden. Ne sovitetaan talouden raameihin. Ympäristöhaasteisiin vastaaminen vaatii konkreettisia, käyttökelpoisia keinoja. Suomella on mahdollisuus olla maailman johtava maa metsän taloudellisen hyödyntämisen ja ilmastonmuutoksen torjunnan onnistuneessa yhdistämisessä. Lisää kunnianhimoa kansainväliseen ilmastopolitiikkaan EU:n johdolla tähdätään Pariisin sopimuksen kunnianhimoisten tavoitteiden globaaliin saavuttamiseen. Taistelu muovia vastaan muovinkäytön vähentämisen, muovikieltojen, korvaavien biotuotteiden ja kierrätyksen avulla Selvitetään keinot muovihaasteen ratkaisemiseksi tuotteiden elinkaarimallien avulla. Älykkäät ja joustavat energiaratkaisut Digitaalisuuden avulla älykkäitä ja tehokkaita ratkaisuja energian tuotantoon ja kulutukseen. Edelleen tulee kehittää tapoja, joilla lääkkeet ynnä muut kemikaalit sekä mikromuovi saadaan pois ravinnekierrosta. Keskusta on ratkaisujen ja toiminnan puolue. Tästä huolimatta voimme tehdä paljon asioita paremmin. Keskusta katsoo, että maataloustuen ympäristökorvausjärjestelmää tulee jatkossa kehittää ja kohdentaa paremmin, jotta elinvoimainen maatalous ja puhdas ympäristö voivat jatkaa matkaa käsi kädessä. Ympäristökorvaukseen sitoutuneet viljelijät tekevät siten merkittävästi töitä ympäristön ja ilmaston puolesta jo nykyisellään. On perustettava foorumi puimaan maatalouden ympäristöhaasteita. On katsottava yhtä aikaa kaikista näistä lähtökohdista, eikä vain yhdestä kulmasta erikseen

Kommentit