Lainojen määrät olivat usein pieniä ja ne maksettiin takaisin suoraan palkkapäivänä, jolloin lainaajalla ei ollut niin suurta mahdollisuutta menettää sijoitustaan

Pankki ei kuitenkaan sido varainhankintaansa täsmälleen kunkin nostetun lainan laina-aikaan ja viitekorkoon. Kieli suomi Kirjoittajina on muun muassa luututkimuksen, numismatiikan, kansanuskon, tekstiilitutkimuksen ja eri aikakausien asiantuntijoita. Holmberg uudisti kirjaston käyttösääntöjä niin, että jokaisella turkulaisella oli lainausoikeus ja lainaaminen oli maksutonta.Turun kaupunginkirjasto oli edelläkävijä myös asiakkaiden neuvonnan kehittämisessä.

Hovioikeus on katsonut esitetyn selvityksen osoittavan, että viitekorko oli pankille läpikulkuerä. Handelsbanken on esittänyt selvitystä kansainvälisen finanssikriisin poikkeuksellisuudesta ja yllätyksellisyydestä. Toiseksi edellytetään, että marginaalin korottaminen on lisääntyneiden kustannusten johdosta myös perusteltua. Tiedot pohjautuvat kuntayhtymän mukaan pankin tuloslaskelmaan, eikä niiden oikeellisuutta ole riitautettu. Aivan käsittämätöntä, että sieltä löytyy niin suomen- kuin ruotsinkielistä kuvausta esimerkiksi tyttöjen pensionaattiopetuksesta ja muista merkittävistä taitekohdista. Jos pankki korottaa velasta perittävää marginaalia tämän kohdan perusteella, velallisella on oikeus korotuksen voimaantuloon asti irtisanoa velka heti takaisinmaksettavaksi ilman velan ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittäviä maksuja ja palkkioita. Ilmaisu on näissä tilanteissa voinut koskea joko pankin antolainaustoimintaan kohdistuvaa varainhankintaa tai yleisemmin pankin koko toiminnan varainhankintaa. Pankkitarkastusvirasto ei hyväksynyt ehtoa yksityishenkilöiden luottoihin. Hovioikeus on todennut todistustaakan kustannusten noususta olevan pankilla. Pankin varainhankinta voi olla eripituista ja se voi tapahtua eri valuutoissa. Tätä johtopäätöstä tukevat sekä todistaja Z:n ynnä muiden laatima tutkimus samoin kuin Handelsbankenin rahoituskatteesta ja tuloksesta saatu tieto. Sopimusehtoa on niiden mukaan tulkittava siten kuin se oli sopimusta tehtäessä ymmärretty ja voitu ymmärtää. Kieli suomi Turussa käynnistyi venäläisen vallan myötä erityinen aikakausi, jolloin seuraelämä kukoisti. Varainhankinnan kustannusten käsite oli asiayhteydessään, vaihtuvakorkoisen lainan marginaalin korottamista koskevassa ehdossa, selvä. Satutunnit ovat edelleen tärkeä osa lastenkirjastotoimintaa eri puolilla kaupunkia. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkitutkimusta, tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Sen mukaan antolainausta rahoitetaan muun ohella ottolainauksella, obligaatioilla, sertifikaateilla ja pääomalainoilla. Sopimusehdosta ei sellaisenaan voida päätellä, että pankin varainhankinnan kustannuksilla tarkoitettaisiin ainoastaan vaihtuvakorkoisen antolainaustoiminnan jälleenrahoitusta. Niin kuin edellä on todettu, tulkinnan kohteena olevassa sopimusehdossa ei olekaan viitattu yksittäisestä luotosta aiheutuneiden kustannusten lisääntymiseen vaan yleisesti pankin varainhankinnan kustannusten lisääntymiseen. Joka tapauksessa koroton pikavippi on mainio mahdollisuus tutustua esimerkiksi lainaamisen maailmaan ilman riskejä, kunhan on varmaa että maksu takaisin onnistuu ajallaan. Pankki on esittänyt selvitystä siitä, että se pyrkii riskinhallinnassaan siihen, että sen ottorahoituksen ja antolainauksen maturiteetit ja korkosidonnaisuudet vastaisivat karkeasti arvioiden toisiaan. Sopimusehdon luonne tämän kaltaisena yksipuolisena riskinsiirtoehtona ei sekään puolla tulkintaa, jonka mukaan perusteltua olisi ottaa huomioon vain osa pankin antolainaukseen kohdistuvista varainhankinnan kustannuksista. Edellä lausutusta seuraa, että sopimusehdon soveltamisessa on annettava erityinen merkitys sopimusehdon sanamuodolle ja siinä mainituille sopimusehdon soveltamisen edellytyksille. Kirjastotalossa oli aluksi erikseen lehtilukusali naisille ja miehille. Pankin mukaan sopimusehtoa tulkittaessa oli otettava huomioon ehdon asema osana vaihtuvakorkoista antolainausjärjestelmää. Asiassa on selvitetty, että pankit rahoittavat antolainaustaan useista eri lähteistä ja useilla eri instrumenteilla. Kaavio käsitti talletukset ja markkinahintaisen varainhankinnan. Kuntayhtymä ja kunnat ovat kanteissaan vaatineet käräjäoikeutta vahvistamaan, ettei pankilla ollut ollut oikeutta yksipuolisesti korottaa luottojen korkomarginaalia. Esimerkiksi jo kirjan vedokset herättivät mielenkiintoa kollegoissa ja tutuissa. Lainojen määrät olivat usein pieniä ja ne maksettiin takaisin suoraan palkkapäivänä, jolloin lainaajalla ei ollut niin suurta mahdollisuutta menettää sijoitustaan.

PDF Sijoitusvarojen määrä, kohdentuminen ja tuotot vuoden 2014 lopussa netti

. Y on kertonut, että pankki oli finanssikriisin seurauksena omaehtoisesti siirtynyt jo ennen sääntelyviranomaisten vaatimuksia pidempiaikaiseen rahoitukseen, mistä pankille oli aiheutunut korkeampia kustannuksia verrattuna lyhytaikaiseen rahoitukseen. Kuntayhtymän ja kuntien mukaan Handelsbankenin sopimusehdon tarkoittamat kustannukset olivat kokonaisuudessaan alentuneet. Kaikkiin luottojen velkakirjoihin on liitetty pankin yleiset yritys- ja yhteisöluottojen sopimusehdot. Raportteja-sarjassa ilmestyvässä teoksessa on neljätoista artikkelia, joissa kerrotaan uusimmista Aurajokilaakson alueella tehdyistä arkeologisista tutkimuksista. Hovioikeus on katsonut, että tulkinta oli johdonmukainen ja vastasi järkevää riskinjakoa osapuolten kesken.

Turun kaupunginkirjasto |

. Pankki maksoi omassa ottolainauksessaan viitekorkoa ja peri vastaavasti viitekorkoa omilta laina-asiakkailtaan. Edellä mainituilla perusteilla Korkein oikeus katsoo, että sopimusehtoa on perusteltua tulkita niin, että pankin varainhankinnan kustannuksilla tarkoitetaan sopimusehdossa pankin koko antolainaustoimintaan kohdistuvia varainhankinnan kustannuksia. Korkein oikeus toteaa, että sopimusoikeudellisten tulkintaperiaatteiden mukaan sopimusehtoa on tulkittava sopimuksen osana siten, että sopimusehdolla on mielekäs ja johdonmukainen merkitys sopimuksen tarkoituksen kannalta. Vakiintuneen sopimusoikeudellisen periaatteen mukaisesti sopimuksen tulkinnan lähtökohtana on tällöin sopimuksen sanamuoto. Yleisissä ehdoissa ei ollut määritelty korotusehdon tavoitetta. Pankki on Korkeimmassa oikeudessa esittänyt Y:n laatiman yksinkertaistetun kuvauksen Handelsbankenin konsernitaseesta. Korkein oikeus toteaa, että tämä vaihtuvakorkoisen antolainaustoiminnan luonteeseen perustuva tulkinta kuvastaa kuitenkin vain lainasopimusten toisen osapuolen käsitystä ehdon merkityksestä. Näillä perusteilla Korkein oikeus katsoo jääneen näyttämättä, että Handelsbankenilla olisi ollut oikeus korottaa kuntayhtymän ja kuntien kanteissa yksilöityjen luottosopimusten marginaalia pankin yleisten yritys- ja yhteisöluottojen ehtojen nojalla. Enimmillään Turussa oli neljä lehtilukusalia, joiden lehtikokoelmat olivat kuitenkin melko suppeita. Tuossa vaiheessa ei kyetty ennakoimaan, minkälaisia tilanteita tulevaisuudessa voi syntyä. Edellytyksenä on ensinnäkin, että pankin varainhankinnan kustannukset ovat lisääntyneet. Tämän vuoksi pankin omassa luotonotossaan maksama kokonaiskorko, johon luettiin myös kyseinen viitekorko sekä sen päälle tuleva marginaali, jäi alle sen kokonaiskustannuksen, jota pankki oli varainhankinnassaan aikaisemmin maksanut. Lisäksi on otettava huomioon, että kysymyksessä on poikkeuksellinen ehto, jonka mukaan pankki voi yksipuolisesti nostaa luoton hintaa sellaisin perustein, jotka ovat vain pankin tiedossa ja selvitettävissä. Kynttilä on sammunut yön pimeinä tunteina ja teltan oviraosta kajastaa valo. Marginaalin korotusajankohtana viitekorot olivat laskeneet markkinoilla monta prosenttiyksikköä. Handelsbanken on edelleen katsonut, että sopimusehto oli osa pankin riskinhallintaa. Paras ystävä nukkuu vieressä, isosisko toisella puolella.

Hankittiinko sitä mitä asiakkaat halusivat?

. Pankki ei ole asiassa esittänyt näyttöä siitä, että luotonsaajat olisivat ymmärtäneet tai niiden olisi tullut ymmärtää sopimusehdon merkitys pankin esittämin tavoin. Käräjäoikeus on hylännyt kanteet. Tee vain yksi lainahakemus ja sivusto lähettää sen kaikille yhteistyökumppaneilleen. Handelsbanken on edelleen esittänyt selvitystä pankin toiminnasta, kustannusrakenteesta ja ottolainaustoiminnan riskinhallintajärjestelmien kehittymisestä pankin marginaalin korotusilmoituksen jälkeisiltä vuosilta nykypäivään. Heini Kirjavainen puolestaan valottaa keskiaikaisten tekstiilien värjäämistä ja tuontia. Osapuolten yhteisestä tarkoituksesta sopimusneuvottelujen ajalta ei siten ole saatavissa selvitystä. Esityksestä ilmeni myös pankin koko antolainauskannan kustannusten muutos viitekorkoon suhteutettuna. Lainat ovat olleet pitkäaikaisia ja kertalyhenteisiä.

Turun kaupunginkirjasto | Turun Kaupunginteatteri

. Edellä mainitut luotonsaajat ovat olleet joko kuntia tai kuntien yksiköitä taikka sellaisia yhteisöjä tai säätiöitä, joilla on ollut kunnan antama takaus luotoille. Esittelijä Pertti Lenkkeri. Selvityksen mukaan pankin varainhankinnassa normaalikäytäntö ei ollut toisin kuin kuntayhtymä esitti se, että kunkin lainan jälleenrahoitus sidottaisiin täsmälleen lainojen laina-aikoihin. Vaihtuvakorkoisessa antolainausjärjestelmässä viitekorot toimivat pankin kannalta läpikulkueränä, eikä niiden muutoksia otettu huomioon arvioitaessa, olivatko pankin varainhankinnan kustannukset muuttuneet. Kaksipalstaisuus helpottaa lukemista. Sopimusehdossa ei sen sanamuodon mukaan ole rajattu mitään pankin varainhankinnan muotoa tai varainhankinnan kustannuksiin vaikuttavaa tekijää käsitteen ulkopuolelle. Handelsbanken on edellä kuvatuin tavoin esittänyt näyttöä etupäässä pankin vaihtuvakorkoisen antolainaustoiminnan viitekorkoon suhteutetuista kustannuksista. Tällöin ilmaisulla on tarkoitettu kaikkia niitä kustannuksia, jotka pankki eri muodoissa tapahtuvassa varainhankinnassaan maksoi rahoittajilleen. Marginaalin korottaminen oli siten ollut perusteltua. Luottosopimusten mukaan luotonottaja maksaa pankille sovitun viitekoron mukaisen määrän lisättynä sopimuksen mukaisella marginaalilla. Y on kertonut rahoituskatteen parantumisen johtuneen pankin rahoitustoiminnan määrällisestä kasvusta sekä uusluotonannossa toteutetusta korkeammasta hinnoittelusta. Arvioitaessa sopimuksen sanamuotoa tällaiseen tulkintaan ei ole perusteltua päätyä myöskään pelkästään sillä perusteella, että sopimusehto on liittynyt vaihtuvakorkoiseen luottosopimukseen. Hovioikeus on katsonut, että korotettu uusi marginaali oli ollut pankin varainhankinnan kustannusten nousua alhaisempi. Kirjan pohjatyö on enimmäkseen ollut kansakoulujen johtokuntien pöytäkirjojen läpikäymistä. Pankki ilmoittaa korotuksesta velalliselle lähettämällä kirjallisen korotusilmoituksen velallisen pankille ilmoittamaan osoitteeseen vähintään kaksi kuukautta ennen korotusilmoituksen voimaantuloa. Ehto luotiin sellaisia tilanteita varten, joissa markkinoilla tapahtuu jotain dramaattista. Handelsbanken on katsonut, että sopimusehdolla olevalla ilmaisulla ˮperusteltuaˮ ei ollut itsenäistä merkitystä. Inhan mukaan kysymyksessä oli kuitenkin force majeure -tyyppinen ajattelu. Olihan monella turkulaista koulua käyneellä omakohtaisia muistoja menneistä ajoista ja tutuista kouluista, Pennanen kertoo.Historiateos on tehty pitkälti sivistystoimialan omin voimin. Luotonsaajat ovat esittäneet näyttöä siitä, että ilmaisua on pankkien varainhankintaa koskeneissa kirjoituksissa samoin kuin virallisaineistossa luottosopimusten laatimisaikaan käytetty kuvaamaan pankkien varainhankintaa yleensä. Niiden rinnalle on tullut kirjavinkkausta, näyttelyitä ja lukukampanjoita. Myös Handelsbanken on oikeudenkäynnissä vahvistanut, että se hankkii varoja eri valuutoissa, useista eri lähteistä ja eri instrumenteilla. Toisaalta esitetystä selvityksestä ilmenee, että ilmaisua on etenkin viime vuosina käytetty myös rajoitetummassa merkityksessä, jolloin sillä on tarkoitettu pankin varainhankinnassaan maksamaa marginaalia viitekorkoihin suhteutettuna. Lisäksi Y on kuvannut sitä, miten pankki oli vaihtuvakorkoisessa antolainauksessa tehostanut korkoriskin hallintaa. Vastaavasti myöskään korkotason aleneminen ei sellaisenaan välttämättä merkitse varainhankinnan kustannusten vähentymistä. Hovioikeuden mukaan edellä todettu tarkoitti, että viitekoron muutoksia ei yleisesti ottaen otettu huomioon arvioitaessa, olivatko pankin varainhankinnan kustannukset muuttuneet. Hovioikeus on vielä muun ohella todennut, että mikään ei viitannut siihen, etteivät kansainvälisen finanssikriisin seuraukset olisi kohdistuneet pankkiin vain sillä perusteella, että se oli hyvin varautunut pankkitoiminnan riskeihin. Lainojen määrät olivat usein pieniä ja ne maksettiin takaisin suoraan palkkapäivänä, jolloin lainaajalla ei ollut niin suurta mahdollisuutta menettää sijoitustaan. Tällöin voi kyseeseen tulla väliaikaisrahoituksen käyttäminen, toisin sanoen asunto ostetaan väliaikaisella lainalla ja säästämistä jatketaan, kunnes ASP lainan ehdot täyttyvät. Koska ehto mahdollisti marginaalin korotuksen poikkeuksellisissa tilanteissa, pankki oli voinut sitoutua asiakkaaseen nähden pitkäaikaiseen hinnoitteluun. Järjestelmän luonteesta ja rakenteesta seurasi, ettei viitekoron muutoksilla ollut vaikutusta pankin oikeuteen korottaa marginaalia sopimusehdon nojalla. Huomioon on siten otettava kaikki näihin kokonaiskustannuksiin vaikuttavat erät, mukaan lukien viitekorkojen merkitys osana kokonaiskustannuksia. Hovioikeuden mukaan oleellinen merkitys asiassa oli sillä, laskettiinko pankin varainhankinnan kustannuksiin se viitekorko, jonka pankki maksoi omassa varainhankinnassaan ottaessaan luottoa markkinoilta. Ehtokohdan tavoitteen mukaista ei kuitenkaan ollut pankin rahoituskatteen kasvattaminen tai säilyttäminen. Pankin on osoitettava, että korotukselle on ollut sopimusehdossa tarkoitetut edellytykset. Hieron silmiäni, venyttelen kissamaisesti ja katson ympärilleni. Korkein oikeus toteaa, että selvitys antaa vain osittaisen kuvan pankin antolainaustoiminnan varainhankinnan kokonaiskustannusten kehityksestä. Kuntayhtymän pyynnöstä pankki on lisäksi toimittanut sille selvityksen lainamarginaalin korotuksen perusteista. Hovioikeus on todennut pankin esittäneen myös muuta selvitystä, joka osoitti samansuuntaista kehitystä kuin mitä pankin varainhankinnan keskikustannuksista oli esitetty. Osapuolten välisessä sopimuksessa oleva marginaalin korotusta koskeva ehto on osa Handelsbankenin laatimia yleisiä sopimusehtoja. Ehdosta neuvoteltiin pankkitarkastusviraston kanssa. Kilpailutuksissa pankki on tarjonnut julkisyhteisölle luottoja sopimuksessa mainituin alhaisin marginaalein. Y on kertonut esityksen osoittavan pankin vaihtuvakorkoisen antolainauksen kustannusten nousua uusluotonannossa. Lainojen korko on lainaehtojen mukaan muodostunut vaihtuvasta viitekorosta ja sen lisäksi maksettavasta sopimuksen mukaisesta marginaalista. Sopimusehdon mukaan oikeus marginaalin korotukseen edellyttää edellä todetulla tavalla osoitetun varanhankinnan kustannusten lisääntymisen lisäksi sitä, että marginaalin korotus on kustannusten nousun johdosta perusteltua. Sopimusehto vaikuttaa vain yhteen suuntaan: Se mahdollistaa marginaalin noston, mutta ei velvoita pankkia laskemaan marginaalia varainhankinnan kustannusten vähentyessä. Sopimusehdon mukaan pankki voi sopimuskauden kestäessä yksipuolisesti muuttaa sopimuksen pääkohteen hintaa luotosta perimäänsä marginaalia korottamalla. Mahdollisilla eroilla otto- ja antolainauksen maturiteeteissa tai viitekorkosidonnaisuudessa ei ollut merkitystä arvioitaessa viitekoron luonnetta pankille läpikulkueränä. Ehto luotiin tilanteessa, jossa oltiin siirtymässä vanhoista peruskorkosidonnaisista lainoista markkinaehtoiseen ympäristöön. Kilpailutuksen tarkoitus vaarantuisi, mikäli pankki voisi yksipuolisesti jälkikäteen muuttaa näin syntynyttä sopimusta korottamalla marginaalia osoittamatta, että yhteisesti sovitut korotukseen oikeuttavan sopimusehdon soveltamisedellytykset selvästi täyttyvät. Vielä korottamisoikeus edellyttää, ettei pankki ole kohtuudella voinut ennakoida kustannusten nousua. Sopimus-ehto merkitsee sitä, että pankki voi poikkeuksellisissa tilanteissa siirtää riskiä omien varainhankinnan kustannusten lisääntymisestä luottoasiakkaalleen yksipuolisella päätöksellään sopimusehdossa mainittujen edellytysten täyttyessä. Asiassa on selvitetty, että ilmaisulla ˮpankin varainhankinnan kustannuksetˮ on voitu eri yhteyksissä tarkoittaa eri asioita. Korkein oikeus toteaa, että sopimusehdoissa ei ole määritelty sitä, mitä varainhankinnan kustannuksilla tarkoitetaan. Koroisista ja tuomiokirkon vierestä löytyneiden keskiaikaisten tiilien alkuperää pohtivat Tanja Ratilainen ja Jussi Kinnunen. Korkein oikeus toteaa, että finanssikriisistä samoin kuin sen yleisestä vaikutuksesta saadulla selvityksellä olisi merkitystä lähinnä arvioitaessa, onko pankin väittämä varainhankinnan kustannusten nousu ollut ennalta arvattavissa

Kommentit