Kulutusluoton määrää myönnetään sadoista euroista tuhansiin ja joillain yrityksillä jopa 10 000 asti, eli mahdollisuudet ovat lähes samat kuin pankeissa

Tämä edellyttää kuitenkin kuluttajan suostumista järjestelyyn. Maksupalveluiden tarjonnassa voi kuitenkin olla pankkikohtaisia eroja. Myös kehittyvä sähköinen laskuttaminen voi synnyttää vastaavaa säästöä, jolloin tällaisen maksamistavan valinneelle kuluttajalle voidaan myöntää alennusta häneltä perittävän maksun kokonaishinnasta. Viivästyskorkoa voi periä vain viivästyneestä määrästä, ei koko velkasumman määrästä. Käytä sitä tapaa, joka sopii ajatteluusi parhaiten, ja tarkista tuloksesi oikeellisuus mallivastauksesta. Laskuttajan tulee huolehtia ohjeistuksella tai teknisellä menetelmällä, että kuluttaja voi luottaa maksun pätevyyteen näissäkin tapauksissa. Samalla molemmilla lainan osapuolilla on kevyempi mieli, kun laina tulee maksetuksi, vaikka lainaaja itse ei siihen pystyisikään. Laitteen käyttäjälle on turvattava mahdollisuus syöttää turvalukunsa niin, etteivät ulkopuoliset pääse näkemään sitä. Laskut on lähetettävä kuluttajalle niin, että laskun lähettämisen ja eräpäivän välille jää vähintään kaksi viikkoa aikaa. Jos laskusta ei ilmene loppusumman muodostavia tekijöitä, esimerkiksi lisäveloitusta, kuluttajalla on oikeus pyynnöstä saada maksutta kirjallinen erittely, josta nämä tekijät ilmenevät, ellei ole erikseen sovittu, että palvelusta laskutetaan kiinteään hintaan. Jos esimerkiksi suoraveloitussitoumuksen perusteella luvataan palvelun ensimmäinen kuukausi ilmaiseksi, maksulliseen sopimukseen on usein sitouduttava ainakin vuodeksi. Jos kuluttaja on riitauttanut vain osan laskusta, hänen tulee maksaa riidaton osa eräpäivänä. Velkoja ei saa viivytellä laskun lähettämisessä, jotta kuluttaja voi helposti tunnistaa saapuneen laskun ja sen perusteen. Toimiva kulutusyhteiskunta edellyttää, että kuluttajien on käytännössä voitava käyttää eri maksamistapoja ilman tarpeettomia rajoituksia. Lisän periminen edellyttää, että kuluttajalle on ollut tarjolla ainakin yksi lisämaksuton, tavanomainen maksutapa. Velkojan lähettämän laskun on oltava niin selkeä, että velka voidaan maksaa. Lakisääteisiä peruspankkipalveluita pankkien tulee tarjota kuluttajille kohtuulliseen hintaan. Jos järjestelmää tarjotaan kuluttajien käyttöön, sen on oltava toimivuudeltaan jo yleisesti luotettavalla tasolla. Maksuajankohtaan ja siihen liittyvään riskinjakoon ostajan ja myyjän välillä on usein myös muita vaihtoehtoja kuin koko kauppasumman maksu ennakolta. Laskuttaminen, kuten perintäkin, voidaan antaa ulkopuolisen tahon tehtäväksi. Tämä aiheuttaa epäselvyyttä siitä, menikö maksu oikeaan osoitteeseen. maksettava määrä maksuajankohta eli eräpäivä saatavan peruste riittävän tarkasti yksilöitynä. Tällainen on debit-kortti. Usein kuluttaja voi laskun saadessaan valita, maksaako koko kertyneen summan pois vai haluaako käyttää kortin varsinaista luotto-ominaisuutta. Ennakkomaksamisvaatimus onkin lähtökohtaisesti kohtuuton ehto kuluttajakaupassa, jollei ehdon käyttämiselle ole erityistä, perusteltua syytä. Jos maksamisen eräpäivästä ei ole sovittu, lasku on maksettava kuukauden kuluessa sen lähettämisestä. mukaisesti viivästymättömältä osalta seuraavaan eräpäivään. Pääomat, joille korko lasketaan, muodostavat vähenevän aritmeettisen lukujonon.

1. Lukujonot

. Jos luotolla maksaminen on ainoa myyjän hyväksymä maksutapa, ehdosta tulee kertoa markkinoinnissa helposti havaittavalla tavalla, mutta kuitenkin siten, että luotto ei ole markkinoinnissa hallitsevassa asemassa. Lisäksi maksamista ja laskutusta koskevia erityissäännöksiä on muun muassa tele-, sähkö ja vakuutusyritysten laskutuksesta. Välttämättömyyspalveluja tarjoaville yrityksille onkin sen vuoksi asetettu velvoitteita, joilla turvataan näiden palveluiden saanti kaikille. Laskuttajan tulee olla huolellinen laskujensa hallinnoimisessa ja lähettämisessä. Usein riittävä ratkaisu on käsirahan käyttäminen. Hyvää perintätapaa, maksuviivästystä ja viivästyksen seuraamuksia selostetaan kuluttaja-asiamiehen linjauksessa ”Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä”. Viivästyneen maksamisen muista seuraamuksista, kuten maksumuistutuksesta ja muista perintätoimista ks.

Maksaminen ja laskutus - Kilpailu- ja kuluttajavirasto

. Kestosopimuksissa voidaan myös sopia, että maksua vastaava osa kuitataan kuluttajan seuraavassa laskussa. Joten kannattaa harkita sopimuksen siirtämistä halvempaan sähköyhtiöön. Yritys ei saa ryhtyä perintätoimiin ennen kuin huomautusten asiallisuus on selvitetty. Vastaavasti tarjousta ei saa esittää niin, että kuluttaja voi erehtyä luulemaan sen olevan häntä velvoittava lasku. Tässä linjauksessa mainitut periaatteet koskevat soveltuvin osin myös niitä. Maksaminen ennakkoon Suoritusten samanaikaisuuden periaate on lähtökohtana, kun arvioidaan kuluttajakaupassa tarjottavien maksuehtojen asianmukaisuutta maksun ajankohdan osalta. Vastaavasti pienemmällä yrityksellä jokin yksittäinen saatava saatetaan havaita vasta kirjanpitoa tarkistettaessa. euromaksujen ja muiden maksujen välisestä erosta niin selkeästi, että kuluttaja voi vaivatta löytää itselleen parhaimman maksamisvaihtoehdon. Kuluttajasaatavat vanhenevat pääsääntöisesti kolmessa vuodessa. Näin laskutuksen kulusäästöjä voidaan kohdistaa myös kuluttajalle. Jos kuluttaja maksaa erissä maksettavan luoton muuna kuin eräpäivänä, käyttämättä jäävä luottoaika luetaan alkavaksi ensimmäisestä maksun jälkeisestä eräpäivästä. Tämä koskee myös sopimuksen päättymistilanteita, esimerkiksi puhelinliittymän irtisanomista ja sitä seuraavaa loppulaskua. Suoraveloituksella luvattu alempi kuukausihinta taas voi tarkoittaa sitä, että kuluttajalta vaaditaan lisämaksuja saaduista suoraveloitusalennuksista, jos hän haluaisi lopettaa suoraveloitussitoumuksen. Laina maksetaan takaisin kuukausittain tapahtuvin yhtäsuurin lyhennyksin. Vahinkoja korvataan viivästyskorolla. Lisän kohtuullisuutta arvioidaan euromääräisesti, koska laskun laatimisesta aiheutuvat kulut eivät useinkaan ole riippuvaisia laskutettavasta määrästä.

Periaate ilmentää nykyaikaista maksamiskäytäntöä, jossa velkoja ja velallinen eivät käytännössä kohtaa. Jos kuluttaja ei maksa laskua tai maksaa sen myöhässä, kyseessä on sopimusrikkomus, josta seuraa vahingonkorvausvelvol-lisuus. Joustava irtisanomismahdollisuus pienentää ennakkomaksamisen riskiä kuluttajalle: esimerkiksi lehtien tilausmyynnissä kuluttaja voi keskeyttää tekemänsä tilauksen ja saada jo maksamastaan tilaushinnasta takaisin peruutettujen lehtien osan. Yksipuolisesti laskuun merkitty muu eräpäivä ei sellaisenaan sido velallista. Kuluttajalla oikeus saada kuitti Elinkeinonharjoittajan saatavat kuluttajalta vanhenevat pääsääntöisesti kolmessa vuodessa. Kuluttajalle tulee antaa riittävä opastus maksun suorittamiseen oikein. Kuluttaja ei viivästy maksamisessa, jos hän ei maksa laskua eräpäivänä näiden tietojen puuttumisen takia. Tällaisten varokeinojen käyttö on suositeltavaa aina kun se on mahdollista. Maksun saajan ei siis tarvitse lähettää maksuvaatimusta, muistutusta tai reklamaatiota viivästyskoron juoksemisen käynnistämiseksi. Siksi luottomaksamisen yhtey-dessä ei saa tarjota alennusta verrattuna käteismaksamisessa perittävään hintaan. Yrityksen on esitettävä selvitys siitä, että lasku on todennäköisesti lähetetty ajoissa ja oikeaan osoitteeseen. Siksi niitä koskevista ehdoista tulee sopia yhtä täsmällisesti kuin muistakin kaupan ehdoista. Maksajan virhetoimintojen vähentämiseksi mm. Jos kuluttajalle tarjotaan mahdollisuus maksaa peruspankkipalveluiden tilinkäyttövälineellä, eli jokaisen saatavilla olevalla pankkitiliin liittyvällä maksukortilla, tätä voidaan useimmiten pitää riittävänä vaihtoehtona käteisrahamaksulle. Luoton ottaminen on kuluttajan taloudellisen turvallisuuden kannalta merkittävä sopimus. Maksaminen maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä Maksutoimeksiantopalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa ulkopuolinen palveluntarjoaja käynnistää kuluttajan pyynnöstä maksutoimeksiannon toisen palveluntarjoajan, kuten pankin pitämältä maksutililtä. Pankin on esimerkiksi kerrottava ns. Esimerkiksi maksuhäiriömerkintä ei siis saa estää peruspankkipalveluiden saamista. Pankkisidonnaisessa yhteiskunnassa on tarpeen turvata yleinen maksamispalveluiden käyttömahdollisuus tilipohjaisina peruspankkipalveluina. Pitkäkestoisissa sopimuksissa hinnan maksamisen voi monesti jaksottaa useampaan erään ja sitoa sen vielä myyjän suorituksen etenemiseen. Maksettava määrä ei aina ole ennalta kiinteästi sovittu, vaan laskun loppusumma voi koostua useista eri tekijöistä. Sähköinen vaihtoehto ei kuluttajaa välttämättä kiinnosta, ellei laskua saa samaan osoitteeseen kuin mihin tulevat hänen muut sähköiset laskunsa. Maksamisen perusperiaatteet Maksun saaja päättää, millä maksutavoilla ottaa maksuja vastaan. Maksaminen ja laskuttaminen ovat keskeinen osa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välistä kauppasopimusta. Muista korteista taas on kerrottava, mitä niistä hyväksytään esimerkiksi merkitsemällä se liikkeen ulko-oveen ja kassakoneisiin. Jos kortti on sekä luoton että pankkikortin sisältävä yhdistelmäkortti, kortin käyttäjän on maksupäät-teellä ensin erikseen valittava, haluaako maksaa suoraan pankkitililtä eli käyttääkö korttia pankkikorttina, vai valitseeko luottovaihtoehdon. Tällöin jäljellä olevasta saatavasta on vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Jos kysymys on kuluttajasuhteessa syntyneestä velasta, laskussa tai muussa maksuvaatimuksessa on mainittava tuolloin voimassa olevan viivästyskoron suuruus ja se ajankohta, josta lukien viivästyskorkoa on suoritettava. Tietyissä tilanteissa elinkeinonharjoittajalla saattaa olla erityisen riskin vuoksi peruste vaatia maksamisessa luottokorttia. Velallinen ei ole velvollinen maksamaan viivästyskorkoa siltä ajalta, joka on kulunut ennen kuin hän on saanut velkojalta viivästyskorkoa koskevat tiedot. Velan juoksevaa korkoa voi sen sijaan periä em. Kuluttajan talouden hallintaa helpottaa ja maksuviivästyksiä vähentää se, jos kuluttajalla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa sovittavaan eräpäivään. pienlaskutuslisää koskevat samat periaatteet kuin muitakin laskutuslisiä. Erityisesti on muistettava, että toinen osapuoli ei voi yleensä yksipuolisesti muuttaa sopimusehtoja sopimussuhteen aikana. Esitystapa ei saa olla sellainen, että kuluttaja erehdyksessä tahtomattaan tulee valinneeksi luotollisen vaihtoehdon. Periaatteita on suositeltavaa soveltaa myös kunnan tai muun julkisyhteisön laskutukseen ja maksujen vastaanottamiseen. Jos yritys laskuttaa saatavasta vasta pitkän ajan kuluttua sen syntymisestä, saattaa olla ongelmallista osoittaa, että velkasuhde on todella syntynyt ja että lasku on edelleen maksamatta. Samaa periaatetta on sovellettava, jos velka on maksettava määräajassa, jonka viimeinen päivä sattuu jollekin näistä päivistä. Laskussa annettujen tietojen tulee olla selkeitä ja yksiselitteisiä. Tällaiset kiistat ratkaistaan yksittäistapauksittain. Jos lasku on maksettu myöhässä ilman viivästyskorkoa, vaatimus viivästyskoron maksamisesta on esitettävä kohtuullisessa ajassa. Velvollisuus maksaa viivästyskorkoa syntyy automaattisesti. Kulutusluoton määrää myönnetään sadoista euroista tuhansiin ja joillain yrityksillä jopa 10 000 asti, eli mahdollisuudet ovat lähes samat kuin pankeissa. Kuluttajalta maksuvälineen käyttämisestä perittävän maksun on kuitenkin aina oltava asianmukainen, eikä se saa ylittää maksunsaajalle aiheutuvia tosiasiallisia kustannuksia. Tarjolla olevat vaihtoehdot eivät kuitenkaan saa muodostua maksajina olevien kuluttajien kannalta kohtuuttomiksi. Laskusta on käytävä selkeästi ilmi mistä laskutetaan. Myös välttämättömyyspalveluiden maksutapoja arvioidaan tästä lähtökohdasta. Kulutusluoton määrää myönnetään sadoista euroista tuhansiin ja joillain yrityksillä jopa 10 000 asti, eli mahdollisuudet ovat lähes samat kuin pankeissa. Kuluttajilta ei voi esimerkiksi evätä jotain laajasti käytössä olevaa maksutapaa. Kuluttajalle on annettava selkeät yhteystiedot siitä tahosta, joka pystyy vastaamaan myös hänen laskun oikeellisuutta koskeviin tiedusteluihinsa. Käteismaksua pidetään edelleen perusmaksutapana. Viivästyskorkoa lasketaan velalle taas uudestaan, kun näitä esteitä ei enää ole. Jotta kuluttaja ei epähuomiossa tahtomattaan siirtyisi käyttämään korollista luottoa, elinkeinonharjoittajan on esitettävä laskussaan selkeästi myös se, mitä määrättyjen laskuun ehkä valmiiksi merkittyjen erien maksaminen tarkoittaa. Kuitin tulee sisältää riittävät tiedot kuluttajan tekemästä maksusta, jotta kuluttaja voi tarkistaa maksun oikeellisuuden ja toisaalta osoittaa maksaneensa juuri tietyn saatavan. perinteisten maksamisvaihtoehtojen ohella uusia, tietoyhteiskunnan kehittymiseen liittyviä maksamispalveluita. Laskun liitteineen tulee olla sellainen, että kuluttaja vaivatta ymmärtää sen olevan lasku, joka hänen on maksettava. Sama koskee tilanteita, joissa ennakkomaksua vaaditaan maksettavaksi hyvin aikaisessa vaiheessa suhteessa myyjän toimitusajankohtaan. Viivästyskorko Velalle, jonka eräpäivä on velallista sitovasti ennalta määrätty, on maksettava viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Tämä houkuttelisi kuluttajia epäasiallisella tavalla luoton ottamiseen. Kuluttaja ja yritys voivat myös sopia eräpäivää myöhemmästä maksuajankohdasta. Tällainen tilanne voi tulla eteen tililuotoissa, joissa kuluttajan tulee maksaa vähintään määritelty vähimmäiserä, jos kuluttaja maksaa kerralla pois koko velkansa, joka sisältää sekä viivästynyttä että viivästymätöntä saatavaa. Laskuttamiseen perustuvassa maksamisessa yritys voi tarjota erilaisia tapoja sekä laskun toimittamiseen kuluttajalle että laskun maksamiseen. Visa Electronia, jos sen tosiasiallinen käytettävyys on vastaava kuin tavanomaisella pankkikortilla. käteismaksu, käteisraha, erilaiset maksukortit, sähköraha, tilisiirto, suoraveloitus ja verkkomaksu. Laskuja maksaessaan kuluttaja voi joutua maksamaan pankin hinnaston mukaisia kertaluonteisia tai kuukausittaisia kuluja. myyjän velvollisuudesta vastaanottaa seteleitä ja kolikoita. Myös niissä tilanteissa, joissa maksun pyytäminen ennakkoon on perusteltua, on huolehdittava toimivista ennakkomaksujen hyvitysmenettelyistä niitä tilanteita varten, joissa maksu on kokonaan tai osittain palautettava kuluttajalle

Kommentit