Jotta apua saa valtiolta, tulee käydä lävitse pitkä ja vaivalloinen prosessi, jossa käydään kattavasti läpi useammat taloudelliset osat hakijan elämässä

Kaikkiaan puuta ostavia yrityksiä on Suomessa useita satoja.

Pikavippi ilman luottotietoja | (Helmikuu 2019.

. Arvokkaiksi elinympäristöiksi kutsutaan laajasti metsäluonnon kohteita, joilla on erityistä merkitystä luonnon monimuotoisuudelle. Luonnonsuojelulain mukaisista luontokohteista, erilaisista suojeluohjelmista ja niiden mahdollisista vaikutuksista saa tietoa alueen ympäristökeskuksesta. Palveluntarjoajat Metsänomistaja voi vapaasti valita, mistä hän hankkii tarvitsemiaan palveluja. Kaistaleen molemmilla puolilla tulee olla siemennyskykyistä männikköä. Lomake tulee palauttaa metsäkeskukseen viimeistään kymmenen päivää ennen hakkuun tai muun toimenpiteen aloittamista. Osan ostetun metsätilan hinnasta saa vähentää ns. Sertifioitavana alueena on tällöin joko metsäkeskuksen tai metsänhoitoyhdistyksen alue ja seurannassa arvioidaan, miten hyvin sertifioinnin kriteerit eli vaatimukset täyttyvät tämän alueen metsien hoidossa ja käytössä. Tämä raja määräytyy metsänomistajan oman tuotto-odotuksen ja vaihtoehtoisten sijoitustuottojen mukaan. Puulajeihin voi tutustua ja oppia tunnistamaan ne tunnistusoppaiden avulla: Suomen puut ja pensaat sekä Tunnista puu ja puuaine. Valtion rahoittamia metsänhoito- ja metsänparannustöitä voi metsänomistaja tehdä itse, mutta niitä toteuttavat myös metsänhoitoyhdistykset, metsäpalveluyrittäjät sekä puun ostajien organisaatiot. Jos taas menoja on tuloja enemmän, syntyy metsätalouden alijäämä. Lehdot ovat viljavimpia ja karukkokankaat äärimmäisen heikkoja kasvupaikkoja. Lisäksi Euroopan unionin lainsäädäntö suojelee joitakin lajeja. Osalla organisaatioista hoitaa viranomaistehtäviä tai tekee tutkimustyötä, osa toimii etujärjestönä tai aatteellisena yhteenliittymänä. Apua ja neuvoja metsänhoitoon Tee itse tai teetä Metsät tarjoavat merkittävän tulonlähteen mutta myös työtä metsänomistajille. Arvokkaat metsäluontokohteet Metsänomistajan on huolehdittava, että metsässä olevien erityisen tärkeiden elinympäristöjen erityispiirteet säilyvät. Jo päätehakkuuta suunniteltaessa on syytä pohtia tulevia uudistamistoimia ja tehdä esimerkiksi ennakkovaraus tarvittavista taimista. Urakkaan ei kuitenkaan kannata ryhtyä ilman riittävää opastusta, sillä istutuksen onnistuminen on edellytys tulevalle kehitykselle: kuivuuteen kuolleet taimet eivät kasva. Metsätien kunnossapidosta aiheutuu kuluja, ja niitä saattaa aiheutua myös ojitusalueen kunnossapidosta. Toimenpiderajoituksista saa tietoa kunnan rakennusvalvontaviranomaisilta sekä metsänhoitoyhdistyksestä. Harvennushakkuun jälkeen metsään on aina jätettävä kasvamaan riittävästi hyvälaatuista puustoa. Taimikonhoitoon ja muutamiin muihinkin metsänkasvatuksen kuluihin voi tietyin ehdoin saada valtiolta rahoitustukea. Siksi ei voi olettaa, että metsänomistajalla olisi aina ajantasainen tieto markkinatilanteesta. Näitä kutsutaan usein ”lakikohteiksi”. Metsäyhtiöt tarjoavat asiakkailleen puukaupallisien palveluiden ohella myös metsänhoitopalveluja. Taimikonhoito Taimikonhoitoon kuuluvat kaikki taimikon kehitystä tukevat toimenpiteet. Yhdistyksen tehtävänä on jalostaa metsätietoa jäseniensä, koulujen, tiedotusvälineiden ja päättäjien tarpeisiin. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä näkee, onko metsätila arvonlisäverorekisterissä, ja sieltä löytyy kaavake, jolla voi ilmoittautua tai hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Uudistushakkuussa on harvennushakkuita paremmat mahdollisuudet kilpailuttaa leimikkoa eri ostajilla ja saavuttaa siten mahdollisimman korkea kantohintataso. Näiden tietojen perusteella syntyy myös käsitys siitä, paljonko myyntituloja saataisiin. Raakapuunhankkijat tarjoavat asiakkailleen myös neuvonta- ja asiainhoitopalveluita ja julkaisevat runsaasti tiedotusmateriaalia. Metsätalouden menot ja tulot Kustannukset Metsätalouden harjoittajalla on vähän säännöllisesti toistuvia pakollisia maksuja. Mikäli tilalla ei ole ajantasaista metsäsuunnitelmaa, sellainen kannattaa yleensä hankkia. Osa työmuodoista vaatii runsaasti erityistaitoja ja osa työstä ostetaan, koska sitä ei ehditä tehdä ajallaan omin voimin.. Se voidaan vähentää muista pääomatuloista tai ansiotuloista. Metsää voidaan tarkastella sijoituskohteena, jossa omaisuus on kiinni kasvavassa puussa ja puun kasvu on investoinnin tuottoa. Hakkuutyötä tekee vain pieni osa metsänomistajista. Rauhoitettujen lajien merkityt pesäpuut ja suurten petolintujen säännöllisesti käyttämät pesäpuut ovat rauhoitettuja. Palvelut ostetaan usein paikalliselta metsänhoitoyhdistykseltä ja metsäpalveluyrityksiltä. Intensiivinen kasvatus vaatii suuret panostukset, mutta onnistuessaan myös tulot ovat suuret ja niitä saadaan varhain. Voimakkaassa ylitiheydessä puiden latvukset supistuvat vähitellen pieniksi tupsuiksi ja kasvu tyrehtyy. talonmies- ja rakentamisapua. Yksityismetsät ovat lisäksi keskimääräistä parempikasvuisia. Pelkona nimittäin oli, että verottaja tulkitsee varainhankinnan suoraan elinkeinotoiminnaksi, jolloin yhdistys joutuu jälkikäteen maksamaan saamastaan tuotosta tuloveroa. Arvokkaiden elinympäristöjen säilyminen on tärkeää, jotta monien harvinaisten lajien elinmahdollisuudet talousmetsissä turvattaisiin.

Satu Taavitsainen - SDP:n kansanedustaja

. Metsän omistamisen ja hoitamisen lähtökohtana on useimmiten metsästä saatava taloudellinen hyöty, vaikka muutkin kuin taloudelliset tavoitteet ovat metsänomistajille tärkeitä. kemera-lakiin ja siihen liittyviin muihin säännöksiin. Ennakkovero Puunostaja tekee puun myyntituloista ennakonpidätyksen puukauppatilitysten yhteydessä. puustosta, kasvupaikoista ja luontokohteista. Siinä traktorin perään liitetty metsä-äes kääntää ja sekoittaa maan pintaa muodostaen sopivia istutus- tai kylvöjuonteita. Perinnön saajan on syytä tarkistaa, onko perinnön jättäjä ollut arvonlisäverorekisterissä metsätalouden harjoittajana. Sellaiset yhdistykset, jotka eivät täytä yleishyödyllisen yhteisön kriteerejä, joutuvat kuitenkin maksamaan saamastaan tuotostaan tuloveroa, sillä varainhankinta katsotaan siinä tapauksessa elinkeinotoiminnaksi. tukki, kuitu, pylväs, parru. Ensimmäisten vuosien aikana on huolehdittava, ettei kasvunsa alussa oleva taimikko tuhoudu heinikon alle. Metsänhoitoyhdistykset Metsänhoitoyhdistys on metsänomistajalle tärkein palveluntuottaja. Yhdistyksen on oltava yleishyödyllinen yhteisö Jotta yhdistys ei joutuisi maksamaan varainhankinnasta saamastaan tuotosta tuloveroa, sen on lukeuduttava yleishyödyllisiin yhteisöihin. Osa yhdistysten neuvontapalveluista on metsänomistajajäsenille maksuttomia. Metsäkeskuksesta kannattaa kysyä, onko tilalla voimassa olevia metsänkäyttöilmoituksia. Puunmyynnistä sekä esimerkiksi vakuutuskorvauksista saadut tulot ovat metsätalouden pääomatuloa. Lisätietoja: Metsäsijoittajan kirja. Tällöin saatetaan joutua tekemään ensiharvennus, josta saadaan energiapuuta. Metsäsuunnitelma antaa hyvän pohjan mm. Taloudellisesti tarkasteltuna metsä on uudistuskypsää, kun sen uudistaminen tulee metsänomistajalle kasvattamista kannattavammaksi. Yhdistykset ovat metsänomistajien perustamia, hallinnoimia, rahoittamia, heidän etujaan ajavia ja heille metsätaloudellisia palveluita tuottavia yhteenliittymiä. Istutus on varmin metsänuudistamismenetelmä. Niiden elinmahdollisuuksia voidaan parantaa jättämällä metsään niin pystyssä kuin maapuuna olevaa lahopuuta sekä säästämällä suuria lehtipuita ja lehtipuuryhmiä. Puukauppamaksun mukana tullut alv on valtion rahaa ja vain lainassa. Suomen Metsäyhdistys ry on koko metsäalan yhteistyöjärjestö, jonka jäsenjärjestöt kattavat koko metsäsektorin sidosryhmineen. Harventamalla kasvuvoima ohjataan valituille puille, jotka kasvavat paksuutta voimakkaasti. Harvennushakkuu on mahdollista toteuttaa monella eri tavalla. Lisätietoa kirjasta: Taimikonhoito. Ohjeet lainhuudon hakemiseen löytyvät Maanmittauslaitoksen sivuilta. Kassaperiaate Metsätalouden tulojen ja menojen kirjauksessa noudatetaan kassaperiaatetta. Metsänomistaja voi vapaasti tilata omiin tavoitteisiinsa räätälöidyn metsäsuunnitelman valitsemaltaan metsäammattilaiselta. Jos tilalla on metsätie- tai ojituslainoja, niistä koituu vuotuiset lyhennys- ja korkomenot. Osa arvokkaista elinympäristöistä on turvattu metsälain ja luonnonsuojelulain säädöksillä. Puunmyyntitulot Metsän kiertoajan kuluessa puunmyyntituloja kertyy sekä harvennushakkuista että uudistushakkuista. Ylitiheässä metsässä puiden latvukset pienenevät liikaa ja puusto menettää kasvukykyään. Metsä on metsänomistajille ja koko kansalle henkisten arvojen ja virkistyksen lähde. Metsäyhtiöt pyrkivät muodostamaan pysyviä asiakassuhteita yhteistyösopimuksin. Taimien määrän voi helposti määrittää ympyräkoealoilla. Arvonlisäverotus Arvonlisäverolliseen toimintaan liittyy muistiinpano- ja tilitysvelvollisuus. Hieskoivu uudistuu tehokkaasti soistuneille kankaille ja turvemaille, mutta syntyvän puuston arvo on vähäinen. Rajalinjan saa avata enintään puolitoista metriä leveäksi, jolleivät omistajat toisin sovi. Ostaja toimittaa tiedot ennakonpidätyksistä verottajalle. Uusi omistaja ei aina tunne tilansa rajoja, jopa tilan sijainti voi olla epäselvä. Yhteistyösopimukset puunostajien kanssa Isoimmat puunostajat tarjoavat asiakkailleen yhteistyösopimuksia, joissa sovitaan metsänomistajan ja puunostajan kesken pitkäaikaisesta puukaupan yhteistyöstä ja mahdollisista muista puunostajan tarjoamista palveluista. Metsien käsittelyä säätelee metsälaki ja siihen liittyvä asetus. Tällöin tulee kuitenkin ottaa huomioon muutama seikka, joista tarkemmin seuraavaksi. Muistiinpanovelvollisuus Metsänomistaja on velvollinen tekemään muistiinpanot metsätalouden tuloista ja menoista. Jos puukaupasta vastaa metsänhoitoyhdistys tai metsäpalveluyritys, huolehtii palvelun tarjoaja yleensä myös metsänkäyttöilmoituksesta. Jos tilan omistajalla on lainoja, voi tila olla niiden panttina. Yli-ikäisissä kuusikoissa hakkuiden siirtäminen aiheuttaa kasvutappioita. Luonnonsuojelulaki määrittelee suojeltavat luontotyypit ja uhanalaiset eliölajit. Tukea ei myöskään myönnetä toimiin, jotka on määrätty lain mukaan metsänomistajan velvollisuuksiksi. Lisätietoa Sujuvasti seuraavalle  ja Metsäkoulu -uutuuskirjoista. Sopimuksessa määrätään myös, milloin puukaupan tulot maksetaan myyjälle. Ensiharvennuksissa myyntitulot ovat vielä vähäiset. Metsänhoitoyhdistysten jäsenet ovat automaattisesti mukana sertifioinnissa. Jos taimikonhoito laiminlyödään, tiheä puusto ei pysty järeytymään ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Metsäluonnon uhanalaisimpia lajeja ovat lahopuuta hyödyntävät vanhojen metsien lajit, vanhojen lehtipuiden lajit ja rehevien lehtometsien lajit. Ensiharvennusta joudutaan aikaistamaan, jos taimikon harvennuksia on laiminlyöty. Tilan sijainti ja rajat Uuden metsänomistajan kannattaa selvittää tilansa rajat sekä kartalla että maastossa. Kiinteistön rajat on merkitty sekä maastoon että kartalle. Pankit saattavat edelleen pyytää takaajia tai vakuuksia, mutta nettilainoja voit saada usein jo tuhansiin euroihin saakka.

Jotta apua saa valtiolta, tulee käydä lävitse pitkä ja vaivalloinen prosessi, jossa käydään kattavasti läpi useammat taloudelliset osat hakijan elämässä. Maanmuokkaus on metsänuudistamisen ratkaisevimpia työvaiheita. Vaikka ne olisi joskus raivattukin, ne kasvavat nopeasti umpeen. Voimassa olevassa metsäsuunnitelmassa näkyvät kuviokohtaiset hakkuuehdotukset ja suositeltavat toteutusajat. Aivan maamme lounaisosissa kasvaa rehevillä paikoilla luontaisesti myös jaloja lehtipuita eli tammea, lehmusta, vaahteraa, saarnea ja jalavia. Metsänomistaja puolestaan sitoutuu tarjoamaan myytäväksi tulevaa puuerää metsäyhtiölle, mutta hänellä ei ole kuitenkaan velvollisuutta myydä puuerää sopimuskumppanilleen. Avohakkuuseen turvaudutaan silloin, kun metsässä ei ole luontaisen uudistamisen mahdollisuuksia tai avohakkuu ja metsänviljely arvioidaan luontaista uudistamista kannattavammaksi. Uudistamisvaiheessa metsänhoidon painopiste on uuden metsän perustamisessa ja taimikonhoidossa: tavoitteena on saada aikaan uusi, hyvätuottoinen taimikko hakatun metsän tilalle

Kommentit