Esimerkiksi säästöaikana maksettava 2-4 % lisäkorko sovitaan erikseen pankin kanssa

ASP-lainan yhteydessä saa vastaavan turvan ilmaiseksi. Tuotoista ja riskeistä vastaa asiakas itse. Lisäksi kuluja peritään sopimukseen liitettyjen sijoituskohteiden hallinnointipalkkoina. Kapitalisaation edut Kuten alussa mainittiin, kapitalisaatiosopimuksen tärkein etu on verojen siirtäminen. Kapitalisaatiosopimuksissa asiakas kantaa riskin sijoituskohteiden arvon kehityksestä, joten sijoitussidonnaiseen vakuutukseen liittyvät samat riskit kuin niihin sijoituksiin, joihin vakuutuksen arvo on sidottu. Kuten kaikki pankkien ja vakuutusyhtiöiden tarjoamat erikoistuotteet, aiheuttaa kapitalisaatiosopimuskin kuluja jotka saattavat syödä lopulta merkittävän osan sijoitussalkun tuotosta. Kun varsinaista lainaa nostetaan, voi tällöinkin lainan korkoja marginaali eli lainan kustannukset vaihdella eri pankeissa. Kapitalisaatiosopimuksessa syntynyttä tuottoa verotetaan vasta, kun tuottoa aletaan nostaa ulos. Vaikka myönnettävä lainasumma voikin joskus tästä johtuen olla pettymys, on muistettava, että on kaikkien etu, että lainat mitoitetaan asiakkaan maksukyvyn mukaan, eikä ylisuuria lainoja myönnetä. Suoriin osake- tai rahastosijoituksiin verrattuna kapitalisaatiosopimuksessa syntyy sijoittajalle kokonaan uusi riski. Vero maksetaan vasta kun kuoresta otetaan varoja ulos. Tärkeää on kuitenkin muistaa kaksi asiaa: kustannukset ja riskit. Kapitalisaatiosopimukset sopivat parhaiten pitkäaikaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Lisäksi lainansaannin ehdot, kuten esimerkiksi vaaditut kuukausitulot, voivat olla eri rahoittajilla erilaiset. Tällöin tuotto on pääomatuloveron alaista tuloa. Kapitalisaatiosopimus on pankkien ja henkivakuutusyhtiöiden tarjoama sijoitusmuoto yksityishenkilöille tai yrityksille. Kaikki sopimuksen sijoitukset ovat sopimuksen tarjoajan omistuksessa, mutta kuitenkin muista varoista eriytettyjä niin sanotussa ”kuoressa” ja asiakkaalle korvamerkittyjä. Kapitalisaatiosopimuksen sisällä voidaan tehdä siirtoja toiseen sijoituskohteeseen ilman veroseuraamuksia. Tässä ei ole mitään yllättävää. Erityyppisiä kapitalisaatiosopimuksia Kapitalisaatiosopimus voi olla sijoitussidonnainen, laskuperustekorkoinen tai näiden kahden yhdistelmä. Asiaa ei ehkä tule ajatelleeksi, kun yleinen korkotaso on alhainen, mutta toisaalta tämä etu vastaa pankkien usein tarjoamia korkokattoja, jotka ovat maksullisia lisäpalveluita. Laskureiden antamat luvut ovat aina viitteellisiä, ja lainasta kannattaakin ehdottomasti keskustella suoraan pankin kanssa. Eläketurvakeskus valvoo, että yrittäjät ottavat YEL-vakuutuksen ja jos se myöhemmin havaitsee, että yrittäjä ei ole ottanut vakuutusta, niin se kehottaa yrittäjää korjaamaan laiminlyönnin. Finanssivalvonnan mukaan vakuutusyhtiöiden konkurssit ovat kuitenkin harvinaisia, koska vakuutusyhtiöillä on oltava riittävä vakavaraisuuspääoma, joka toimii puskurina heikon taloudellisen kehityksen aikoina. On kuitenkin ymmärrettävä, ettei ASP-säästäminen ole vielä yksinään lainansaannin tae, vaan pankit voivat säästöjen lisäksi edellyttää myös riittäviä säännöllisiä tuloja ja puhdasta luottotietorekisteriä. Muussa tapauksessa laina maksetaan pois asunnon myynnistä saaduilla tuloilla ja korkotuki päättyy.ASP lainan voi nostaa, kun rakennustyöt ovat alkaneet. Esimerkiksi säästöaikana maksettava 2-4 % lisäkorko sovitaan erikseen pankin kanssa. Kapitalisaatiosopimuksen perimmäinen idea on siirtää pääomaverot hamaan tulevaisuuteen. Tuotto muodostuu tavallisesti sopimuksessa sovitusta laskuperustekorosta ja asiakashyvityksestä.  Jos sopimukseen on liitetty erikseen varainhoitajan palveluja, myös näistä palveluista peritään erikseen maksua. Vakuutusmaksut vahvistetaan vuosittain ja sen suuruus on riippuvainen yrittäjän iästä. Käytännössä sopimuksesta voidaan ensin nostaa pääomat, jotka eivät kuulu verotuksen piiriin. ASP-lainaehdot eivät päde väliaikaisrahoitukseen.ASP lainaan voi saada lyhennysvapaata vain, mikäli lainanottajan maksukyvyn heikentyminen johtuu esimerkiksi sairaudesta tai työttömyydestä. ASP-lainassa tämä puuttuva osuus on valtion takaamaa, eikä tällöin lainanottajalla ole tarvetta etsiä muita vakuuksia tai takaajia, kuten esimerkiksi vanhempia. Useissa sopimuksissa ei siis ole mahdollista sijoittaa suoraan vaikkapa osakkeisiin tai jatkuvasti suosiotaan kasvattaviin indeksiosuusrahastoihin eli ETF:iin. Laiminlyöntitapauksissa maksuun ei myöskään saa alkavan yrittäjän alennusta. Normaalia suurempaa maksua voi maksaa vaikka kuinka monena vuotena peräkkäin, mutta alaspäin joustossa on rajoituksia. Yrityksille sopimus tarjoaa kirjanpidon kannalta yksinkertaisen sijoitusvaihtoehdon. Yrittäjäeläkkeen työtulo ei määräydy yrityksen voiton tai verotettavan tulon perusteella. Useiden pankkien ja vakuutusyhtiöiden tarjoamissa kapitalisaatiosopimuksissa on se merkittävä puute, että niissä verovapaassa kuoressa voi pitää vain pankin tai vakuutusyhtiön omia tuotteita, kuten esimerkiksi niiden tarjoamia rahastoja. Valinnalla on merkitystä tuoton ja riskin kannalta.

Henkivakuutus – Wikipedia

. Kun ASP-lainan edellytykset eli minimisäästösumma ja -säästöaika täyttyvät, on väliaikaisrahoitus muutettava pankin myöntämäksi ASP-lainaksi. Sijoitussalkun allokaation ja rakenteen muutokset voidaan tehdä verovapaasti. Laiminlyönnin ajalta maksu voidaan korottaa jopa kaksinkertaiseksi ja se peritään taannehtivasti. Tämä työtulo voi olla korkeintaan yrittäjän YEL- työtulon suuruinen. Jos yrittäjä kuuluu yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan ja hän jää työttömäksi, lasketaan yrittäjän ansiopäiväraha sen työtulon perusteella, jonka mukaan yrittäjä on maksanut työttömyyskassamaksua. Lainan vakuutena toimii ostettava asunto, ja puuttuvalle osalle voi saada valtiontakauksen.  Yrittäjällä on mahdollisuus maksaa enemmän tai vähemmän vakuutusmaksua mitä hänen vahvistettu työtulonsa edellyttää. Pienempi maksu luonnollisesti myös pienentää osaltaan eläkekertymää. Kapitalisaatiosopimuksen veloitusperusteista johtuen sitä ei luultavasti kannata harkita pienten, muutamien tuhansien eurojen sijoitussalkun hallintaan. Sen ei siten tarvitse vastata sitä todellista ansiota, jonka yrittäjä yrityksestään saa. Vakuutusyhtiöt voivat lisäksi veloittaa toimenpidemaksuja yksittäisten toimenpiteiden aiheuttamista kustannuksista, kuten esimerkiksi rahastojen vaihdosta.

Yrittäjän eläke - YRITYSTOIMINTA

. Moni ensiasunnon ostaja on jo vuosia vastannut itsenäisesti omasta taloudestaan, jolloin vanhempien pyytäminen takaajiksi voi tuntua paluulta lapsuuteen. Järjestelmä mahdollistaa oman asunnon ostamisen jo suhteellisen pienilläkin omilla säästöillä, ja toisaalta valtiontakauksen ansiosta myös vaatimattomammistakin olosuhteista ponnistanut on voinut päästä kiinni omistusasuntoon. Jousto oikeus mahdollistaa sen, että hyvinä vuosina yrittäjä voi parantaa kyseiseltä vuodelta karttuvaa eläkettään ilman, että hän nostaa työtuloaan pysyvästi. Sopimuksen sisällä ”kuoressa” olevia sijoituskohteita voi siis vaihtaa toisiin sijoituskohteisiin ilman velvoitetta maksaa pääomaveroa. Koska työtulo pysyy samana, joustolla ei kuitenkaan ole vaikutusta yrittäjän muuhun sosiaaliturvaan, kuten esimerkiksi sairauspäivärahan suuruuteen. Jos yrittäjä ei noudata saamaansa kehotusta, niin eläketurvakeskus ottaa vakuutuksen yrittäjän puolesta, jolloin kyseessä on ns. Sijoitussidonnaisessa kapitalisaatiosopimuksessaasiakas valitsee itse sopimukseen liittyvät sijoitukset, jotka usein ovat sijoitusrahastojen osuuksia tai niin sanottujen rahastokorien osuuksia. Yrittäjän eläkevakuutusmaksu lasketaan hänen vahvistetusta vuosityötulostaan. Kapitalisaatiosopimuksen kustannuksia saattaa syntyä siis monesta lähteestä. Monet yrittäjät ovat ennen yrittäjäksi ryhtymistään tai sen jälkeen toimineet myös palkkatyössä. Alkavan yrittäjän alennuksen tarkoituksena on kannustaa ja helpottaa alkavia yrittäjiä vahvistamaan työtulo heti alusta saakka riittävän suureksi, vaikka yrityksen käynnistysvaiheessa myynti ja kannattavuus eivät vielä yltäisikään normaalille tasolle. Samalla ei myöskään tarvitse todistaa että vakuuksia löytyy, vaan lainan saanti muuttuu paljon yksinkertaisemmaksi. joten sijoittajan on punnittava mahdolliset verohyödyt suhteessa eri tahojen perimiin palkkioihin: verohyöty voi kadota esimerkiksi sopimukseen valittujen sijoituskohteiden palkkioihin. Vastaavasti taloudellisesti heikompana vuotena yrittäjä voi maksaa vähemmän maksua ilman, että hänen vahvistettu työtulonsa pienenee. Joustosta sovitaan eläkevakuutusyhtiön kanssa aina vuodeksi kerrallaan. Laskuperustekorkoisessa kapitalisaatiosopimuksessa puolestaanvakuutusyhtiö päättää, miten asiakkaiden maksuista kertyneet varat sijoitetaan eri sijoituskohteisiin. Kapitalisaatiosopimukset eivät ole myöskään yhtä likvidejä nopeasti rahaksi muutettavia sijoituskohteita kuin suorat osake- ja rahastosijoitukset. Kannattaa käydä kaikki lainaan liittyvät ehdot läpi huolellisesti lainaneuvojan kanssa, ja jos jokin asia jää vaivaamaan, kysyä siitä rohkeasti uudelleen, jotta asia varmasti selviää.ASP laina kokemukset ovatkin erittäin positiivisia. Kapitalisaatiosopimuksilla ei ole olemassa nimittäin talletussuojaa vastaavaa järjestelyä, joten niihin liittyy myös ns. liikkeellelaskijariskieli riski siitä, että säästöt menetetään, jos vakuutusyhtiö joutuu selvitystilaan.

ASP laina |

.

Sijoitusvakuutus – Wikipedia

. Järjestelmää on myös päivitetty säännöllisin väliajoin vastaamaan muuttuneita olosuhteita, jotta se vastaisi aina kulloisenkin ajan vaatimuksiin. Finanssivalvonta valvoo, että suomalaisten vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus on säännösten edellyttämällä tasolla. Sijoituskohteiden muuttamisista sopimuksen sisällä ei tarvitse erikseen ilmoittaa verottajalle ja syntyneet voitot verotetaan luovutusvoittona vasta, kun sopimuksesta aletaan nostaa tuottoa. Kapitalisaatiosopimus on aina määräaikainen, koska ei ole mitään vakuutustapahtumaa, joka muutoin päättäisi sopimuksen. kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa, sillä vaikka järjestelmän perusperiaatteet ovatkin kaikille samat, on ehdoissa kuitenkin aina neuvotteluvaraa.

Kustannukset Tällainen verohyötyä tarjoava sopimus ei tietenkään ole ilmainen lounas. Verohyödyn hintana ovat kuitenkin ylimääräiset kulut ja riskit. Viime vuosina kapitalisaatiosopimukset ovat saavuttaneet myös yksityishenkilöiden suosion niiden laajentuneen sijoituskohdevalikoiman ja verohyödyn vuoksi. Asiakas omistaa kapitalisaatiosopimuksen, jonka arvo on sidottu valittujen sijoitusten arvonkehitykseen. Jaksojen välillä ei ole aikarajoitusta.Alennukseen oikeutetulta ajalta eläke karttuu täysimääräisesti yrittäjäeläkkeeseen määritellyn työtulon perusteella, vaikka yrittäjä saakin alennusta maksusta. Kapitalisaatiosopimus on nopeasti suosiotaan kasvattava rahoituslaitosten sijoitusmuoto, johon liittyy yksi merkittävä etu – mahdollisuus sijoituskohteiden muutoksiin ilman luovutusvoittoveroa

Kommentit