Eri yritykset tarjoavat myös erilaisia tarjouksia, jossa kulutusluottoa ja muita lainoja on mahdollisuus saada ilman korkoa, kun tietyt ilmoitetut ehdot täyttyvät

Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syntymärekisteriin, johon kerätään tietoja Suomessa synnyttäneistä äideistä ja syntyneistä lapsista. Messuilla on monipuolisesti näytteilleasettajia eri toimialoilta ja sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Tilasto kuvaa omakotitalojen ja omakotitalotonttien hintatasoja ja hintojen muutosta neljännesvuosi- ja vuositasolla. Aihealueen tilastot kuvaavat maa- ja puutarhataloutta, metsiä ja metsätaloutta, kala- ja riistataloutta sekä metsästystä. Lakisääteiset lastenhoidon tuet ovat kuukausittain perheelle maksettavia tukia, jolla yhteiskunta pyrkii rahallisesti tukemaan alle kouluikäisen ja koulunkäyntinsä aloittavan lapsen päivähoidon järjestämistä. Muita koulutuksen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun. Tutkimus- ja kehittämistoiminta Tutkimus- ja kehittämistoimintatilasto kuvaa tutkimukseen sekä tuote- ja prosessikehittämiseen käytettyjä resursseja. Aihealueen tilastot kuvaavat ympäristön ja luonnonvarojen tilaa ja muutoksia, kansalaisten ympäristömielipiteitä sekä jätteitä, päästöjä ja ympäristönsuojelua. Tilasto kuvaa perusasteen jälkeisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulkua tutkinnon suorittamiseen asti. Kun summat on pieniä, ei vakuutteluja tarvita kirjallisesti ja hakemus on valmis vain muutamassa minuutissa. Tietotekniikan käyttö yrityksissä Tilasto kuvaa yritysten tietotekniikan käyttöä ja sähköistä liiketoimintaa. Velkaantumistilasto kuvaa yksityisten henkilöiden ja asuntokuntien velkoja. Aihealueen tilastoissa kuvataan väestön ajankäytön jakautumista mm. Korjausrakentamisen tilasto kuvaa talonrakentamisen korjaustoimintaa vuositasolla. Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin keskimääräisten työvoimakustannusten neljännesvuosittaista muutosta. Messujen tavoitteena on lisätä tietoutta Satakunnasta positiivisena työmarkkina-alueena, sijoittautumispaikkana sekä osaamisen ja mahdollisuuksien alueena. Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt kuuluvat yleisen sairausvakuutuksen piiriin ja voivat saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen sairaanhoidon kustannuksista. Matkailutilastoissa kuvataan yöpymisiä majoitusliikkeissä, koti- ja ulkomaanmatkoja ja ulkomaalaisten matkailua Suomessa. Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset Tilasto sisältää tietoja ensimmäisessä oikeusasteessa tuomituista rangaistuksista, tuomitsematta jätetyistä ja hylätyistä syytteistä. Maanmittaus -julkaisu on MML:n yleistilastojulkaisu, josta ilmenevät laitoksen eri toimintasektoreiden vuosittaiset suoritemäärät niin kiinteistö- kuin kartastotehtävienkin osalta.. Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja. Vesiviljelytilastossa esitetään ruokakalakasvatuksen määrä ja arvo Suomessa sekä kalojen ja rapujen poikasten kasvatusmäärät. Aihealueelle kuuluvat yritysten tilinpäätöksiä, yrityksiä, yhteisöjä ja niiden toimipaikkoja kuvaavat tilastot sekä liiketoiminnan kuukausikuvaajat. Liikennetilastot kuvaavat rekisteröityjä ajoneuvoja, maanteiden ja rautateiden verkostoa ja liikennettä, tieliikenteen tavarankuljetuksia, koti- ja ulkomaan vesiliikennettä, ilmaliikennettä sekä liikenneonnettomuuksia. Tietoa aiheesta on myös kansantalouden tilinpidon teemasivuilla. Teollisuuden energiankäyttötilasto kuvaa teollisuuden energiankäyttöä energialähteittäin, toimialoittain ja alueittain. Yliopistokoulutuksen tilasto sisältää tietoja yliopistojen tutkintoon johtavan koulutuksen uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja tutkinnoista. Maa- ja puutarhatalouden energiankulutus Tilasto kuvaa maa- ja puutarhatalouden energiankulutusta. Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa -tilasto kuvaa tavaroiden ja palvelujen vientiä ja tuontia karkealla tuote- ja aluejaottelulla. tukku- ja vähittäiskauppaa kuvaavat tilastot. kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstilastot. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää vuosittain yksityisiltä sosiaalipalveluntuottajilta tietoja niiden toiminnasta ja henkilökunnasta. Elatustuki on Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta. Kansainvälisen hintavertailun tarkoitus on tuottaa ostovoimapariteetit. Voit myös jopa pyytää lisää vuoroja omalta työpaikaltasi, jos se vain on mahdollista. Muita tulojen ja kulutuksen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun. Sisältää tilastoja maassa vakinaisesti asuvan väestön määrästä, rakenteesta ja muutoksista, esim. harrastuksia, liikuntaa, yhteiskunnallista osallistumista ja sosiaalisia suhteita. Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa Tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa. Koulumatkatuki on yksi koulunkäynnin ja opiskelun tukimuodoista. Tilasto kuvaa valtion talousarviossa tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettua rahoitusta. Tilasto kuvaa kaupallista tuotantoa harjoittavien puutarhayritysten rakennetta sekä tuotantoa avomaalla, kasvihuoneissa ja sieniviljelmillä. Maatalouden tuottajahintaindeksi Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta. Tilasto mittaa asuntoyhteisön asumiskustannuksia, sekä selvittää mistä asumiskustannukset muodostuvat ja mistä erot kustannuksissa johtuvat. Tieliikenteen tavarankuljetukset Tieliikenteen tavarankuljetustilasto kuvaa Suomeen sekä yksityiseen että luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kuljetustoimintaa koti- ja ulkomailla. Tilasto kuvaa vahinko-, henki- ja eläkevakuutusyhtiöiden toimintaa. Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksissa vireille tulleista ja loppuun käsitellyistä yrityssaneerausasioista. Kuolleiden tilastoissa ovat kuolinpäivänään vakinaisesti Suomessa asuneet henkilöt.

Lisäksi alueeseen kuuluvat muutoksia kuvaavat hinta- ja kustannusindeksit. Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen tuloja ja menoja neljännesvuosittain. Eri yritykset tarjoavat myös erilaisia tarjouksia, jossa kulutusluottoa ja muita lainoja on mahdollisuus saada ilman korkoa, kun tietyt ilmoitetut ehdot täyttyvät. Siviilisäädyn muutosten tilasto kuvaa avioliittojen, avioerojen, rekisteröityjen parisuhteiden, rekisteröityjen parisuhteiden erojen ja leskeytymisten määriä sekä kutakin siviilisäädyn muutosta tunnuslukujen avulla. Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Muita hintojen ja kustannusten tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun. Palkat ja työvoimakustannukset Sisältää tilastot palkansaajien ansiotaso- ja lukumäärätiedoista sekä työvoimakustannuksista ja niiden rakenteesta, mm. Tilasto kuvaa syntyneiden määrää ja syntyvyyttä eri taustamuuttujien mukaan. Sisältää myös tilastot valtion ja julkisten rahoituslaitosten yrityksille myöntämästä tuesta ja rahoituksesta, julkisen toiminnan tuottavuudesta sekä julkisyhteisöjen alijämästä ja velasta. Aihealueeseen kuuluvat myös energian kulutukseen ja tuotantoon liittyvät ympäristöpäästöjä kuvaavat tilastot. Aihealue sisältää hintoja ja kustannuskehitystä kuvaavat tilastot. Suomen työeläkevakuutetut -tilasto sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkevakuutetuista työeläkesektorin ja -lain mukaan luokiteltuna. Osakeasuntojen hinnat -tilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen hintakehitystä. Tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla. Muita energian tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun. Alkoholijuomien kulutus -tilasto sisältää sekä alkoholijuomien tilastoidun että tilastoimattoman kulutuksen. ansiotyöhön, kotitöihin, harrastuksiin, väestön medioitten käyttöä, kulttuuri- ym.

TALMA ACTIVE -

. Sisältää tilastot valmistuneista uudis- ja korjausrakennuksista, rakennuskustannusindeksistä, rakentajien työtunneista sekä rakennusyritysten taloudesta, toiminnasta ja rakenteista. Tilasto sisältää tiedot tärkeimpien viljelykasvien viljelyalasta, kesannosta ja muun maatalousmaan alasta Suomessa. Teollisuuden ja kaupan varastotilasto Teollisuuden ja kaupan varastotilasto kuvaa teollisuuden ja kaupan yritysten varastojen käypähintaista arvoa toimialan mukaisella jaottelulla. Kuntataloustilasto kuvaa tietoja kuntien ja kuntayhtymien tuotoista ja kuluista, investoinneista, rahoituksesta, varoista ja veloista. Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta. Ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä. Aihealue sisältää tilastoja Suomen sosiaaliturvasta, jota toteutetaan maksamalla eläkkeitä ja muita toimeentuloturvaetuuksia sekä tarjoamalla sosiaali- ja terveyspalveluja. Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia. Aihealueen tilastot kuvaavat joukkoviestintää ja kulttuuria useista näkökulmista: niiden taloutta, rakenteita ja käyttöä. SataRekry-messut on loistava tilaisuus tutustua Satakunnan alueella toimiviin yrityksiin, yhdistyksiin ja oppilaitoksiin. Aihealueeseen kuuluvat kotimaan kaupasta mm. Kuukausitilastossa esitetään tiedot kuukauden keskilämpötilasta ja keskimääräisestä sademäärästä. Tilasto kuvaa maatalous- ja puutarhayritysten muuta yritystoimintaa ja on vertailukelpoinen kaikkien Euroopan talousalueen maiden maatalous- ja puutarhayritysten muun yritystoiminnan tilastojen kanssa. Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Kun sääntöihin on tarkasti tutustuttu, voi paljon huolellisimmin mielin lähteä miettimään lainan hakemista ja ollaan taas askelta lähempänä lainan saamista. Muita väestön tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun. Tilastokeskus tekee vuosittain tilastoa kuolemansyistä ja kuolleisuuden kehityksestä. Valtion kuukausipalkat kuvaa valtion budjettitalouden piirissä olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja. Tilastokeskus tuottaa ammatillisen koulutuksen tilaston vuosittain. Tilastossa esitetään metsästäjien sekä riistasaaliin määrä riistanhoitoalueittain sekä riistasaaliista saadun lihan määrä. Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen maatalouden tila-, omistus-, ja tuotantorakenteesta sekä viljelijöiden lukumäärästä ja ikärakenteesta. Muita kaupan tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun. Tutkimuksen avulla saadaan neljännesvuosittaista tietoa avoimista työpaikoista Suomessa. Terveydenhuoltoa kuvaavia tilastoja esitetään myös Sosiaaliturva-aihealueella ja tietoja kuolleiden määristä on Väestö-aihealueella. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kuukausittaisen kiinteähintaisen tuotoksen muutosta. THL julkaisee vuosittain Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastoon pohjautuvat tiedot julkisen ja yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstöstä. Ulkomaankauppatilastoissa kuvataan Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavaroiden ja palvelujen kauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Aihealue sisältää palvelualojen tilastoja, jotka kuvaavat mm. Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksiin saapuneista ja loppuun käsitellyistä yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioista. Tilasto Kananmunien tuotanto kuvaa kananmunien tuotannon kehitystä tuotantotavoittain. Muita tieteen, teknologian ja tietoyhteiskunnan tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun. Tilastokeskus tekee tilastoa peruskoulujen tehostettua tai erityistä tukea saaneista oppilaista, osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta. Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus tuottaa tietoja kotitalouksien ja väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Vaalitilastot-aihealue sisältää tilastot yleisten vaalien tuloksista, äänioikeutetuista, äänestämisestä, ehdokkaista ja valituista. Sijoittuminen koulutuksen jälkeen Tilastossa tarkastellaan tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, sijoittumista jatko-opintoihin sekä alueellista sijoittumista tietyn ajan kuluttua valmistumisesta. Kaikki Suomessa asuvat henkilöt on vakuutettu sairausvakuutuslain mukaisesti. Tilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja mm. Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista perustuu yleisen sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmään.

Tilastokeskus - Tilastot aiheittain

. Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta. Muita kansantalouden tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun. Muita asumisen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun. Aihealueen tilastot kuvaavat poliisin tietoon tullutta rikollisuutta, tuomioistuimien tutkimia rikoksia, syytettyjä, tuomittuja, annettuja rangaistuksia ja mm. palkkarakennetutkimus, ansiotasoindeksi ja työvoimakustannusindeksi. Energiatilinpito -tilasto tarkastelee energian tarjontaa ja käyttöä kansantaloudessa ja talouden ja ympäristön välillä. Varallisuustutkimus kuvaa kotitalouksien varallisuutta: sen kokonaismäärää, rakennetta ja jakautumista eri väestöryhmien kesken

Kommentit