ASP-järjestelmä on valtion ja veronmaksajien kädenojennus ensiasunnon ostajille

ASP lyhyesti ASP on asuntosäästöpalkkiolakiin perustuva järjestelmä, jonka avulla valtio tukee nuoria ensimmäisen omistusasunnon hankinnassa. Maksamiensa korkojen osalta lainanottaja voi käyttää hyväkseen korkojen verovähennysoikeutta.Aviopuolisot ja yhteisessä asunnossa asuvat henkilöt ovat oikeutettuja vain yhteen korkotukeen, vaikka heillä olisikin erilliset lainat. Talletusten ei tarvitse tapahtua perättäisinä vuosineljänneksinä. Jos olet alaikäinen, voit tehdä sopimuksen pankissa yhdessä huoltajasi kanssa. ASP-lainan myöntävä pankki maksaa säästämällesi summalle lisäkoron. Asunnon voi hankkia, kun vähintään puolet ASP-sopimuksen mukaisista eristä on talletettu. Kaksi erillistä ASP-tiliä Kaksi säästäjää, joilla on omat ASP-tilit, voivat hankkia yhteisen asunnon.

FINVA eLearning portaali - on opiskelun.

. ASP-korkotukilainan etuja ovat veroton korko ja lisäkorko säästöille alhaisempi korko kuin muiden vastaavien pankin myöntämien ensiasuntolainojen korko valtion korkotuki kymmenen vuoden ajaksi maksuton valtiontakaus. Niitä ei kuitenkaan lasketa ASP-sopimuksen mukaiseksi säästöosuudeksi. Kokonaislainoituksesta sovitaan kirjallisesti jo väliaikaisrahoitustilanteessa, vaikka väliaikaisrahoitusta ei tarvitsisikaan nostaa kuin vain yhden erän verran tai ei ollenkaan. Pankin tulee myöntää korkotukilaina alhaisemmalla korolla kuin muissa myöntämissään ensiasuntolainoissa. Säästämisen ehtona on, että olet ansainnut säästöt omalla työlläsi. Myöskään omia varoja ei voi tässä vaiheessa käyttää. Korkotukilainan ehdoille asetettuja rajoituksia ei sovelleta vastaantulolainaan siltä osin kuin se ylittää korkotukilainaksi hyväksyttävän osuuden.ASP-korkotukilainoihin voi saada ilman erityistä hakumenettelyä omistusasuntolainojen rajoitetun valtiontakauksen. Pankki maksaa ASP-tilille yhden prosentin vuotuista talletuskorkoa. Myös omakotitaloa varten tarvittava tontti voidaan hankkia osana ASP-sopimusta. Kun hankit asunnon väliaikaisrahoituksella, sinun on sovittava pankin kanssa, millä aikataululla säästät puuttuvat talletuserät ja milloin väliaikaisrahoitus muutetaan ASP-rahoitukseksi. Jos hankit asunnon ennen kuin vähintään neljä talletusta on tehty, ASP-sopimus purkautuu. Omalle työllä ansaituiksi varoja eivät ole perhe-eläke saatu perintö opintotuki. Väliaikaisrahoitus pitää muuttaa ASP-lainaksi kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun ASP-lainan nostamiselle asetetut edellytykset täyttyvät eli kun omasäästöosuus ja kalenterivuosineljännekset tulevat täyteen. Voit avata ASP-tilin uudestaan, jos ikään liittyvä ehto täytyy ja olet edelleen ensiasunnon ostaja. Sekä talletuskorko että lisäkorko ovat verovapaita.ASP-korkotukilainaAsuntolaina tai osa siitä voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, jos ostaja ei saa asunnon hankkimiseen muuta tukea valtion varoista. ASP-sopimukseen voidaan liittää esimerkiksi puoliso tai muu yhteistallettaja tilin avauksen jälkeen. ASP-sopimus purkautuu, jos nostat ASP-tililtä varoja ennen sopimuksen ehtojen täyttymistä. Talletuksia ei kuitenkaan ole pakko tehdä peräkkäisinä vuosineljänneksinä, vaan tarvittaessa säästämisestä voi pitää taukoa. Jos laina on yhteinen, kummallakin tallettajalla tulee olla vaadittava määrä hyväksyttyjä ASP-talletuksia omalla tilillään, jotta laina voidaan myöntää yhteisenä. Väliaikaisrahoitus ei voi olla vanhemmilta tai sukulaisilta lainattua, vaan sen on oltava pankilta saatua lainaa. Kun ASP-ehdot täyttyvät, väliaikaisrahoitus maksetaan pois ASP-tilin varoilla ja ASP-lainalla. Sopimuksessa on tietoja ASP-säästötilistä ja tallettamisehdoista. Verohallinnon ohjeistuksen mukaan ASP-talletustilin korko on kokonaan verovapaa myös silloin, kun koko talletusta ei käytetä asunnon hankinnan rahoitukseen. ASP-tilillä olevat varat voi nostaa vasta, kun sopimuksen ehdot on täytetty ja tallettaja on allekirjoittanut asuntoa koskevan kauppakirjan tai aloittanut asuntonsa rakentamisen. Yhdistä lainat ja voit huokaista helpotuksesta kun kaikki on kätevästi saman katon alla. Toinen puoliso voidaan myös poistaa ASP-tilin tallettajista, jolloin tili jää kokonaisuudessaan toiselle puolisolle. Tästä syystä lainanottajan kannattaa ehdottomasti vertailla eri pankkien lainatarjouksia keskenään ennen päätöksentekoa edullisimman vaihtoehdon löytämiseksi. Tarvittavasta väliaikaisesta rahoituksesta on sovittava erikseen. ASP-järjestelmä on valtion ja veronmaksajien kädenojennus ensiasunnon ostajille. Ehtona on kuitenkin, että olet tehnyt ASP-tilille talletuksen vähintään neljänä vuosineljänneksenä. Lisäkorko maksetaan tallettamisen aloittamisvuodelta ja tämän jälkeen enintään viideltä seuraavalta kalenterivuodelta. ASP-tilin jakaminen erotilanteessa ASP-säästötilin voi erotilanteessa jakaa tallettajien kesken puoliksi siten, että molemmat jatkavat säästämistä omille tileilleen. Säästöille ei tällöin kuitenkaan makseta ASP-tilin mukaisia verovapaita korkoja.

Asp-järjestelmä - Kotimaa |

. ASP-tilin tulee olla siirrettynä uuteen luottolaitokseen kaupantekohetkellä. ASP-sopimus Ennen säästämisen aloittamista pankin kanssa pitää tehdä ASP-sopimus. Valtiokonttori neuvoo pankkeja ASP-säädösten soveltamisessa. ASP-etuihin ei myöskään vaikuta asunto, jonka olet saanut ASP-tilin avaamisen jälkeen. Väliaikaisrahoitus Voit sopia pankin kanssa väliaikaisrahoituksesta, jos haluat ostaa asunnon ennen kuin ASP-säästämisen ehdot ovat täyttyneet.

Pankki maksaa talletukselle yhden prosentin koron. Tallettajilla voi olla joko erilliset lainat tai yhteinen laina. Asunnon hankintaan voi käyttää muita kuin ASP-tilille talletettuja varoja. ASP-lainalle takaus on maksuton. Sopimus purkautuu, jos tallettaja nostaa ASP-tilillä olevia varoja tai hankkii asunnon ennenaikaisesti. Voit jatkaa säästämistä niin kauan kuin haluat. ASP-sopimusta voidaan muuttaa säästöaikana tai siirtää sopimus toiseen pankkiin ja ottaa laina toisesta pankista kuin mihin talletukset on tehty. Alaikäisen säästäjän on toimitettava pankille vähintään kerran vuodessa selvitys tilille talletetuista varoista. Pankin on huolehdittava siitä, että tiliin liittyvät historiatiedot välitetään vastaanottavalle pankille. Lisäksi säästöosuuteen voidaan sisällyttää muita omilla tileillä olevia varoja. ASP-tilin siirtäminen toiseen pankkiin ASP-tilin voi siirtää toiseen pankkiin. Voit halutessasi siirtää ASP-tilin talletusaikana pankista toiseen. Jos haluat avata tilin uudestaan, sinun pitää tehdä pankin kanssa uusi ASP-sopimus. ASP-järjestelmä on valtion ja veronmaksajien kädenojennus ensiasunnon ostajille. Jos kyseessä on aviopari, kumpikin puoliso voi hankkia asunnon oman sopimuksensa perusteella vasta lainvoimaisen avioeropäätöksen jälkeen. Asunnon hankkimisen jälkeen sinun pitää jatkaa ASP-tilille tallettamista, kunnes omasäästöosuus on säästetty. Muiden yhteistallettajien on täytettävä ikärajaehdot. Pankki voi halutessaan käyttää myös omaa lomaketta tähän tarkoitukseen. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi Valtiokonttorin laatimalla lomakkeella tai veroviraston antamalla ilmoituksella verotettavista tuloista. Säästöosuuteen lasketaan myös talletuksille suoritettava korko ja kertynyt lisäkorko.

Otitko asp-lainan? - US: "Kannattaa nostaa asp-laina omasta.

.

ASP-järjestelmän soveltuvuus ensiasunnon ostajalle - PDF

. ASP-tilille pitää tehdä talletuksia vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä. ASP-tilin lopettaminen ASP-tilille säästämisen voi lopettaa ja varat voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin ensiasunnon ostoon. Silloin et myöskään voi saada ASP-etuja. Edellytyksenä on, että tiliin liitettävä henkilö täyttää tallettajalle asetetut ehdot. Omasäästöosuuteen lasketaan talletusten lisäksi niille maksettu korko ja lisäkorko. ASP-tiliin liittyvät muutokset ASP-tiliin voi tehdä muutoksia säästämisen aikana. Korkotukiaikana voi olla korkeintaan kaksi lyhennysvapaata vuotta. Pankin pitää säilyttää ilmoituslomakkeet mahdollista myöhempää tarkistusta varten. Tallettajat voivat sopia pankin kanssa uudet säästötavoitteet. Väliaikaisrahoituksen ehdot sovitaan pankin kanssa, eikä lainaan sovelleta ASP-lainan ehtoja

Kommentit