5 €, tilinhoidon kulut puolestaan 15 € ja kuluissa, sekä koroissa säästettäisiin 11 €

Maksukorttia voidaan käyttää sovittujen käyttörajojen puitteissa. Pyydettäessä käyttöoikeutta kuolleen henkilön tiliin on esitettävä perukirja, jossa on kuolinpesän osakkaiden maistraatin vahvistamat tiedot. Tunnuslukua tai turvallisuustietoa ei saa paljastaa muille, ei myöskään poliisille tai kortin myöntäjälle. Sama koskee tilannetta, jossa tappio johtuu tilinomistajan petollisesta toiminnasta. Myös silloin, kun haet itsellesi lainaa, sinun tulisi aina käyttää aikaa lainojen vartailemiseen huolellisesti. Tilin tapahtumat sisältävät muun muassa tiedot maksajasta tai maksun vastaanottajasta, jos mahdollista, tililtä veloitetut tai sille hyvitetyt summat, palvelumaksut ja koronlaskupäivän. Jos tilinomistajan kotipaikka ei ole Suomessa, riidat käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa tai pankin kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa. Maksun viivästyessä luottomäärään lisätään lain mukainen maksumuistutusmaksu. Suuria summia tai ulkomaisia valuuttoja nostettaessa pankki voi kuitenkin vaatia etukäteisilmoitusta oman käteisvarojen hallintansa vuoksi tai turvallisuussyistä. Sama koskee tappiota, joka johtuu tilinomistajan tahallisesta tai törkeän huolimattomasta väärinkäytöstä. Tämä ei kuitenkaan koske tilannetta, jossa luotolla on jo turvaava vakuus. 5 €, tilinhoidon kulut puolestaan 15 € ja kuluissa, sekä koroissa säästettäisiin 11 €. Valuuttojen muuntamisessa käytetään osto- ja myyntimarkkinakurssia sekä valuutanvaihtokulua. Se merkitsee, että tililtä veloitetaan korkoa korolle. Sama koskee pankin lakisääteisiä tai lakiin perustuvia velvollisuuksia. Kun tilinomistaja sanoo irti tilisopimuksen pankin ilmoitettua sopimuksen muutoksista, jotka ovat asiakkaan kannalta epäedullisia, tai kun tilisopimus puretaan, tilinomistajalle maksetaan rahat tilille kertyneine korkoineen. Ne ovat saatavilla osoitteessa www.finlex.fi. Tieto ehtojen muutoksista annetaan kirjallisesti luottoasiakkaalle. Pankki ei vastaa virheistä, joita tilinomistaja on tehnyt maksutoimeksiantoa tehtäessä, esimerkiksi väärästä vastaanottajan tilistä, väärästä viitenumerosta tai vastaavasta. Tämä tarkoittaa sitä, että maksunsaajan maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään se työpäivä, jona maksutapahtuman rahamäärä maksetaan maksunsaajan palveluntarjoajan tilille. Aikaisemmin annettua maksutoimeksiantoa ei voida toteuttaa tilisuhteen päättymisen jälkeen. Asianomainen vahvistaa maksutapahtuman sovituilla tunnistetiedoilla. Asiakas menehtyy eikä luoton maksulle aseteta turvaavaa vakuutta kohtuullisessa ajassa tai ilmoituksesta tai  d.

Jos useita maksutoimeksiantoja on tarkoitus toteuttaa samana päivänä, pankilla ei ole vastuuta siitä, missä järjestyksessä maksutoimeksiannot veloitetaan tililtä tai mitä maksutoimeksiantoja ei mahdollisesti toteuteta tililtä puuttuvan katteen vuoksi. Pankki voi kuitenkin muuttaa tilisopimusta tilinomistajalle epäedullisella tavalla kaksi kuukautta sen jälkeen, kun pankki on ilmoittanut asiakkaalle kirjallisesti muutoksesta. Perinnästä aiheutuu luottoasiakkaalle kustannuksia. Kortin myöntäjän on ilmoitettava muutoksesta kortinhaltijalle mahdollisimman pian sen voimaan tulemisen jälkeen. Jos luottoasiakas ei maksa luottomäärää ja korkoa edellä mainitussa ajassa, peruuttamisoikeus raukeaa. Mikäli kortinhaltija epäilee, että häneen on kohdistunut rangaistava teko maksukortilla suoritetun maksutapahtuman rekisteröinnissä, kortin myöntäjä voi vaatia kortinhaltijaa tekemään rikosilmoituksen poliisille. 5 €, tilinhoidon kulut puolestaan 15 € ja kuluissa, sekä koroissa säästettäisiin 11 €. Se, ettei pankilla ole mahdollisuutta suorittaa oikaisua veloittamalla tiliä edellä mainitulla tavalla, ei estä pankkia vaatimasta palautusta tai veloitusta jälkikäteen tavanomaisten sääntöjen mukaisesti. Tällöin pankki huolehtii siitä, että ilmoitettu summa siirretään ilmoitetulle tilille kahden työpäivän kuluessa. Purkuvaatimus on esitettävä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun tilinomistaja on saanut tai hänen olisi pitänyt saada tietoonsa purkamisen syy. Jos maksutoimeksianto peruutetaan, pankki ei vastaa vastaanottajan mahdollisesti vaatimasta viivästyskorosta, perimiskuluista tai muista seuraamuksista. Tällaisessa pankin puolelta tapahtuvassa irtisanomisessa tilinomistajalle maksetaan rahat tilille kertyneine korkoineen ja tilinomistajalle palautetaan suhteellinen osuus mahdollisesta etukäteen maksetusta palvelumaksusta. Hyväksyntä voidaan antaa syöttämällä tunnusluku, käyttämällä turvallisuustietoa tai allekirjoittamalla tosite. Luottoasiakkaan toiminnan tai huomattavasti heikentyneen maksukyvyn vuoksi on selvää, että luottoa tullaan laiminlyömään merkittävästi, eikä luottoasiakas aseta luotolle turvaavaa vakuutta tai maksa luotonantajan asettamassa määräajassa. Ilmoitukset korkojen ja muiden kulujen muutoksista lähetetään sähköisesti kotisivujen/verkkopankin kautta, sähköpostitse tai tekstiviestitse, ellei toisin ole sovittu. Kortin myöntäjä ei vastaa maksukortin käytöstä tietyssä käyttöpaikassa, ellei voida osoittaa, että kortin myöntäjä on toiminut huolimattomasti. Jos tilinomistaja kiistää hyväksyneensä maksutoimeksiannon, pankin tulee todistaa, että maksutapahtuma on todennettu, oikein rekisteröity ja kirjattu eikä siihen ole kohdistunut teknistä tai muuta vikaa tai virhettä. Sopimukseen liitettyjen vakuutusten voimassaolo päättyy irtisanomisen yhteydessä. Pankki soveltaa Suomessa oleviin asiakkaisiin Suomen kuluttajansuojalakia ja Suomen maksupalvelulakia. Pankin on lisäksi korvattava korkotappiot tai muut välittömät tappiot, jotka ovat aiheutuneet virheellisestä veloituksesta. Sopimuksen muutosta koskevassa ilmoituksessa pankin tulee ilmoittaa tästä sekä siitä, että tilinomistajalla on tässä tapauksessa oikeus sanoa sopimus irti välittömästi ja ilman kustannuksia ennen muutoksen toteuttamispäivää. Ensimmäisen ja toisen kappaleen mukainen palautusvelvollisuus ei myöskään koske käyttöpaikassa tapahtuneita virherekisteröintejä, jotka kortinhaltijan olisi pitänyt havaita maksaessaan tuotetta tai palvelua maksukortilla. Korot, perustamiskulut, hallintokulut ja luottolimiitin käytöstä syntyvät kulut ilmenevät Komplett Bankin voimassa olevasta hinnastosta ja/tai tilitiedoista ja/tai ne ilmoitetaan muulla sopivalla tavalla. Jos maksutoimeksianto on tarkoitus toteuttaa tiettynä päivänä tai tietyn jakson päättyessä, maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi sovittuna päivänä, jos se on työpäivä, tai muutoin seuraavana työpäivänä. Kortin myöntäjä ei vastaa ostettujen tuotteiden tai palvelujen laadusta, käytettävyydestä tai toimituksesta, ellei toisin ole nimenomaisesti laissa tai muissa tämän sopimuksen ehdoissa määrätty. KADONNEESTA KORTISTA ILMOITTAMINEN Kortti on henkilökohtainen, eikä sen luottorajaa saa ylittää eikä sitä saa luovuttaa muille tai käyttää muuhun kuin maksukortin käyttötarkoitukseen. Luottoon sovelletaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisia korkoja ja muita maksuja. Luottoasiakkaan tulee tarkistaa laskusta, että luottolimiitin tapahtumat täsmäävät omien muistiinpanojen kanssa. Vaatimus on esitettävä ilman aiheetonta viivytystä. Maksutoimeksianto, jota ei toimiteta pankkiin työpäivänä, katsotaan vastaanotetuksi seuraavana työpäivänä. Pankki ei voi kuitata saataviaan tilillä olevista summista tai pankin käytettävissä maksutoimeksiannon toteuttamiseksi olevista summista lukuun ottamatta tilisuhteesta johtuvia erääntyneitä saatavia. Yleisesti ottaen kaikki kirjallisen muodon vaatimukset rinnastavat sähköisen viestinnän paperilla tapahtuvaan viestintään. Sama koskee maksutoimeksiantoja, jotka johtuvat maksuvälineen oikeudettomasta haltuun saamisesta, kun tilinomistaja on epäonnistunut mainitun tunnistetiedon suojaamisessa ja sitä on käytetty. Maksutapahtuma katsotaan oikeudettomaksi, jos tilinomistaja ei ole hyväksynyt sitä joko ennen maksutapahtuman toteuttamista tai sen jälkeen. Kuluttajariitalautakunta voi antaa vain suosituksia. Jos ne eivät täsmää, luottoasiakkaan on ilmoitettava tästä luotonantajalle kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli kortinhaltija ei ole hyväksynyt katevarausta, kortinhaltijalla on oikeus ottaa yhteyttä kortin myöntäjään saadakseen varauksen mitätöityä. Sama oikeus koskee tilanteita, joissa on kohonnut riski sille, että kortinhaltija ei pysty täyttämään velvoitteitaan. Käyttörajoina voivat esimerkiksi toimia käyttökerrat, tietty ajanjakso tai kokonaissumma. Riitoja voidaan luottoasiakkaan aloitteesta käsitellä myös Komplett Bankin kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa. Tilinomistajan tulee mahdollisimman pian tarkistaa, että pankin antamat tiedot tilisuhteesta täsmäävät tilinomistajan omien tietojen tai muistiinpanojen kanssa. Tiliotteessa näkyy nykyinen saldo ja kaikki tapahtumat, joita tilillä on ollut edellisestä tulosteesta lähtien. Kortinhaltijan tulee huolehtia siitä, että allekirjoitettu tosite jää myyjälle maksutapahtuman suorittamisen jälkeen. Jos ilmoitus tehdään kirjallisesti, määräaikaa katsotaan noudatetun, jos ilmoitus on lähetetty ennen määräajan päättymistä. Ilmoituksessa on myös oltava tiedot uudesta todellisesta vuosikorosta sekä muista luottoasiakkaalta veloitettavista kuluista. Maksutoimeksiantoa, josta kieltäydytään, ei katsota vastaanotetuksi. Luottoasiakas laiminlyö merkittävästi luottosopimuksen noudattamista, kuten velvollisuutta maksaa korot ja kulut sekä lyhentää luottoa tai maksaa se takaisin sen erääntyessä ja maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta   b. Kun maksukortin voimassaolo päättyy, kortinhaltijalle lähetetään uusi maksukortti, ellei kortin myöntäjä ole sulkenut korttia tai jompikumpi sopijapuoli ole irtisanonut korttisopimusta ehtojen mukaisesti. Mikäli kortinhaltija vetoaa korttijärjestelmän tekniseen ongelmaan, kortin myöntäjän on todennettava, että järjestelmä toimi oikein kyseisenä ajankohtana. Kortinhaltijan tulee perehtyä ehtoihin ja muihin kortin myöntäjän toimittamiin tietoihin perusteellisesti ennen maksukortin käyttöönottoa. Tilinomistaja voi vaatia tiliä suljettavaksi, jos on esimerkiksi vaara, että muut kuin tilinomistaja tai tilinkäyttöoikeuden haltija voivat veloittaa tililtä oikeudettomasti. Pankki voi kieltäytyä maksutoimeksiannosta, jos se epäilee asianomaisen käyttöoikeutta tiliin. Maksukorttia vastaanotettaessa on esitettävä voimassa oleva henkilötodistus kortin myöntäjän sitä vaatiessa. Maksutoimeksiannossa ilmoitettava summa siirretään toimeksiannossa ilmoitetulle tilille. Kortin myöntäjä ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina. Tilisopimusta voidaan muuttaa, jos molemmat osapuolet ovat tästä yhtä mieltä. Suomessa sijaitsevilla käyttöpaikoilla on velvollisuus antaa tai lähettää kortinhaltijalle ennakkoilmoitus jälkiveloituksesta, jos veloitus ei tapahdu välittömästi maksukortin käyttämisen yhteydessä. Oikeudettoman veloituksen tapahduttua tilinomistajan on hankittava viipymättä katetta. Jos maksukorttia käytetään sovittujen käyttörajojen vastaisesti, kortin myöntäjällä on oikeus veloittaa tilinylityskorkoa ja/tai tilinylitysmaksu kortin myöntäjän kulloinkin voimassa olevan korko- ja maksuhinnaston mukaisesti. Ottoja voidaan tehdä vain suomalaisessa pankissa olevalle tilille.  Pankki tarkistaa, että tiliä käyttävällä on oikeus siihen. Sähköpostitiedotteet ja matkapuhelimitse annetut ilmoitukset rinnastetaan postitse tapahtuvaan viestintään. Maksun myöhästyessä erääntyneeseen määrään lisätään korkolain mukainen viivästyskorko. Pankki saattaa tästä huolimatta odottaa toimeksiannon käsittelyssä, kunnes tilillä on riittävästi rahaa siirrettävän summan sekä sovittujen hintojen ja kulujen kattamiseksi.. Jos luotonsaaja laiminlyö luottosopimuksen mukaisen maksun suorit- tamisen, luotonantajalla on oikeus luottoehtojen mukaisesti periä viivästyskorko. Katevarausta käytetään tavallisesti, kun maksukorttia käytetään majoituspaikkojen maksupäätteillä tai kun kortin numero ilmoitetaan tuotteiden tai palvelujen tilaamisen yhteydessä posti- tai puhelinmyynnissä tai muussa etämyynnissä. Vastaava irtisanomis- ja purkuoikeus koskee erityisiä tiliin liitettyjä palveluja koskevia sopimuksia. Jos hyvittäminen liittyy tilinomistajan tai jonkun muun tilin käyttöoikeuden haltijan rangaistavaan menettelyyn, pankki voi toteuttaa oikaisun myös kolmen päivän määräajan jälkeen. Pankki ei vastaa tilanteista, joissa tilinomistaja on todistettavasti laiminlyönyt erityisen varoituksen, joka on annettu virheellisen käytön estämiseksi. Pankki lähettää joka kuukausi tilinomistajalle tiliotteen, jos tilillä on ollut tapahtumia. Kun ilmoitus on tehty, kortin myöntäjä asettaa kortin käyttökieltoon. Pankki ei vaadi korvausta maksuvälineiden / henkilökohtaisten tunnistetietojen katoamista koskevasta ilmoituksesta.

Yksi kortti - monta etua!

. Hotellimajoitukseen, autonvuokraukseen tai vastaavaan sopimukseen liittyvä jälkiveloitus tapahtuu ilman, että kortinhaltijan tulee hyväksyä sitä tunnusluvullaan, turvallisuustiedollaan tai allekirjoituksellaan. Jos tilinomistajan ja pankin välillä syntyy riita, osapuoli voi viedä asian tilinomistajan kotipaikan yleiseen tuomioistuimeen. Kortinhaltijan tulee toimittaa kortin myöntäjälle kirjallinen selvitys jokaiseen vahinkotilanteeseen liittyvistä olosuhteista. Mikäli vahinko on aiheutunut siitä, että kortinhaltija on jättänyt tämän sopimuksen velvoitteet täyttämättä, kortinhaltija vastaa koko vahingosta. Lait ovat nähtävillä sähköisesti osoitteessa www.lovdata.no. Luotonantaja voi korottaa yksipuolisesti luoton maksuja ja kuluja, jos muutos on asiallisesti perusteltu luotonantajan kuluilla tai luotonantajan hintarakenteen muuttumisella, lainsäädännön muutoksella tai viranomaispäätöksellä. Kortin myöntäjän on ilmoitettava irtisanomisen syy. Pankki voi myös sulkea tilin tiettyjen maksuvälineiden käytöltä, jos maksuvälineessä paljastuu turvallisuuteen vaikuttavia heikkouksia tai jos epäillään, että palvelu yleensä voi joutua petosyritysten kohteeksi. Muuttaminen tapahtuu lähtökohtaisesti samoin kuin uuden sopimuksen tekeminen. Kortinhaltija voi käyttää korttia sovittujen käyttörajojen puitteissa. Pankki voi sulkea tilin kaikilta maksutoimeksiannoilta tai tietyn maksuvälineen käytöltä, jos pankki katsoo, että on konkreettinen väärinkäytöksen riski joko asiakkaan itsensä tai oikeudettoman kolmannen osapuolen taholta. Tunnuslukua tai turvallisuustietoa ei myöskään tule käyttää tilanteissa, joissa muut voivat nähdä sen tai saada sen tietoonsa. Tunnusluku tulee muistaa ulkoa. Mikäli kortin myöntäjän ilmoitus vahingoittaisi perusteltuja turvallisuusnäkökohtia tai olisi lain tai määräysten vastainen, kortin myöntäjällä on oikeus olla toimittamatta ilmoitusta. Kortin myöntäjän tulee toimittaa kortinhaltijalle kortin sulkemisesta kirjallinen ilmoitus, josta käy ilmi sulkemisen syy. Pankki aloittaa maksutoimeksiannon käsittelyn samana päivänä kuin toimeksianto katsotaan vastaanotetuksi. Tilinomistajalle maksetaan siinä tapauksessa rahat välittömästi takaisin tilille kertyneine korkoineen. Tilitiedot annetaan tilinomistajan käyttöön sovitulla tavalla ja siten, että tilinomistaja voi säilyttää ja toistaa tiedot muuttumattomina. Vaara siitä, että luoton maksamisesta vastuussa oleva luottoasiakas ei kykene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on huomattavasti kohonnut. Tilinomistaja voi ilmoittaa pankin menettelystä yllä mainitulle toimintaa valvovalle viranomaiselle. Kun tili- tai sopimussuhde lakkaa yksittäisen maksupalvelun osalta tai pankki lakkauttaa sen muusta asiallisesta syystä, tilinomistajan on välittömästi lähetettävä takaisin tiliin liittyvät mahdolliset kortit ja muut maksuvälineet. Kortinhaltijan tulee välittömästi ilmoittaa kortin myöntäjälle, mikäli kortti palautuu käyttäjälle. Jos luottolimiitti ylitetään, peritään korko ja muut maksut ja kulut luotonantajan kulloinkin voimassa olevien korkokantojen ja ehtojen mukaan. Kortinhaltijan tulee kohtuullisin keinoin suojata tunnuslukuaan tai muuta maksukorttiin liitettyä henkilökohtaista turvallisuustietoa kortin saamisesta alkaen. Tilinomistajan valituksen saatuaan pankin on välittömästi pyrittävä jäljittämään maksutapahtuma ja ilmoitettava tilinomistajalle tuloksesta. Lisäksi luotonantaja voi vaatia korvaamaan luottosopimukseen liittyvät kulut, jotka luotonantaja on maksanut julkisille viranomaisille ja joita luotonantaja ei voi vaatia niiltä takaisin, esim. Kortin myöntäjä: Komplett Bank ASA. Tiliä voidaan käyttää maksamiseen, ottoihin ja muihin maksutapahtumiin näiden ehtojen mukaisesti. Tällaista muistiinpanoa ei saa säilyttää kortin läheisyydessä. Tiliä voidaan käyttää käyttämällä maksuvälineitä, joita pankki tarjoaa asiakkailleen ja joista pankki ja tilinomistaja ovat tehneet tarkemman sopimuksen. Jos luottoasiakkaan kotipaikka ei ole Suomessa, riita käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Pankki ei ole arvonlisäverovelvollinen tilinhoidon ja maksupalvelujen osalta. Luotonantajalla on oikeus veloittaa luottolimiitistä maksut ja kulut. Jos tilinomistaja väittää, ettei maksutoimeksiantoa ole toteutettu oikealla tavalla, pankin velvollisuus on todistaa, että maksutapahtuma on rekisteröity ja kirjattu oikein eikä siihen ole vaikuttanut tekninen tai muu vika tai virhe. Tilille voi maksaa rahaa vain siirtämällä sitä suomalaisessa pankissa tilinomistajan käytettävissä olevalta tililtä Komplett Bankiin, jolloin tilinomistajan tilinumero Komplett Bankissa ilmoitetaan viitenumerona. Pankin yritystunnus ilmenee pankin sopimuksista ja pankin verkkosivuilta. Mikäli kortinhaltijan korttitilin saldo kuitenkin on positiivinen, siitä ei makseta korkoa, ja kortin myöntäjällä on oikeus vaatia positiivisen saldon palauttamista asiakkaalle. Kun lainataan vain muutama kymppi tai satanen ja palkkapäivä on vaikka ensi viikolla, on sanomattakin selvää että korottomasta lainasta on suhteellisen helppo suoriutua. Mikäli maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, on luotonsaaja velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle viivästyskorkoa eräpäivästä kirjauspäivään. Tällaisen irtisanomisen yhteydessä kortinhaltijan tulee saada palautuksena asianmukainen osa mahdollisista etukäteen maksetuista palvelujen kausimaksuista. Jos maksukorttia käytetään muussa kuin korttiin liitetyn tilin valuutassa, ostokuitin tai käteisnoston summa lasketaan käyttömaan valuutasta euroiksi samana päivänä, jona summa tilitetään ulkomaisen pankin ja kortinhaltijan pankin välillä. Luottoasiakkaan on maksettava ilmoitettu vähimmäismäärä tai sitä suurempi määrä viimeistään ilmoitettuna eräpäivänä. Jos ne eivät täsmää, tilinomistajan on ilmoitettava tästä pankille ilman aiheetonta viivästystä. Hintojen ja korkojen muutoksista tiedottaminen: ks

Kommentit